Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 2

                                                                                                                                                 П.Г.Романій, д.т.н., проф. каф. ІКГ


ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................ 4

1  Визначення похибок показів денситометра в залежності від вимірю-

    ваної оптичної щільності............................................................................ 5

2  Дослідження точності та стабільності технологічних процесів

     видавничо-поліграфічних виробництв …………………………………….......14

3  Визначення  рівня якості друкованого видання ………………………………21

4  Статистичне регулювання технологічних процесів виготовлення

     поліграфічної продукції ……………………………………………………........29

5  Складання протоколу оцінки якості друкованого видання……………….   37

Перелік рекомендованої літератури....................................................... …..48

Додаток А. Зразок  оформлення титульного аркуша звікту з

                    лабораторної роботи………………………………………………. 49

Додаток Б. Таблиці довідкових даних ……………………………………….. .50

Додаток В. Індивідуальні варіанти лабораторних робіт …………………….. 53


ВСТУП

           Метою і завданням лабораторних робіт є підготовка майбутнього інженера-технолога до виконання на виробництві функцій, пов'язаних з контролем, оцінюванням і управлінням якістю поліграфічної продукції.

Внаслідок виконання лабораторних робіт студенти повинні навчитися:

- здійснювати повірку засобів вимірювальної техніки і визначати їх похибки і похибки методів вимірювання;

- визначати показники якості продукції і технологічних процесів;

- оцінювати технологічні можливості (точність і надійність) обладнання і процесів, які застосовуються на видавничо-поліграфічному виробництві;

- оцінювати якість напівфабрикатів і готової продукції на основі об'єктивних даних засобів вимірювання та евристичних методів;

- організовувати і проводити статистичний контроль якості продукції і керувати ходом технологічних процесів.