Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 4

-  за допомогою мір;

-  за допомогою зразкових приладів;

-  поелементно-еквівалентний метод  (самий трудомісткий) – перевірка працездатності складових частин ЗВТ.

Повірка мір і вимірювальних пристроїв – сукупність дій для визначення або оцінювання похибки засобів вимірювання. При повірці виявляється придатність приладів для використання, а також відповідність їх точнісних характеристик регламентованим значенням.

Різниця ΔХ між результатами вимірювання X та істинним значенням Хіст вимірюваної величини називається похибкою вимірювання:

                                    ΔХ = Х Хіст,                                 (1.1)

Оскільки істинне значення  Хіст невідоме, тому користуються так званим дійсним значенням Хд, яке визначається експериментально і повинно максимально наближатися до істинного, тоді похибка вимірювання:

                                     ΔХ = ХХд .                               (1.2)

Причини виникнення похибок – недосконалість методів вимірювання, вимірювальних засобів, органів відчуття спостерігача та умов виконання вимірювань. За причинами виникнення похибки можна згрупувати таким чином:

а) випадкові (у т. ч. грубі похибки і промахи), які змінюються випадковим чином при повторних вимірюваннях тієї самої величини;

б) систематичні    похибки,    які    залишаються    сталими    або закономірно змінюються при повторних вимірюваннях.

У процесі вимірювання обидва види похибок проявляються одночасно і сумарна похибка вимірювання є сумою випадкової та систематичної похибок:

ΔХ = Δв + Δс,                                                  (1.3)

де Δв— випадкова похибка;  Δс — систематична похибка.

Випадкові похибки можуть виникати, наприклад, через коливання напруги живлення приладів, зміну уваги оператора, неоднорідність матеріалів, фарб та ін.

Систематичні похибки можуть бути пов'язані з неправильним налагодженням приладу або зі станом зразкових мір, які застосовуються при вимірюваннях.