Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 29

Інтервал між попереджувальними межами зазвичай складає біля 65% інтервалу між межами регулювання. Зразки контрольних карт індивідуальних значень та медіан показані на рис. 4.1 і 4.2.

Рис. 4.1 – Карта індивідуальних                                                                                            Рис. 4.2 – Карта медіан                        

                 значень

Якщо в основу аналізу покладена миттєва вибірка, то її обсяг не повинен перевищувати 50 виробів. Сумарний розподіл визначається за декількома миттєвими вибірками або за однією вибіркою, яка складена з випадково відібраних виробів.

Попередні висновки про закономірність процесу можна зробити за виглядом гістограм. Більш глибокий розв'язок задачі можливий за допомогою перевірки статистичних гіпотез про вигляд і параметри закону розподілу показника якості і стабільності процесу (ЛР 2).

З метою спрощення варіанту сумарного розподілу показника якості користуються методом точкових та точністних діаграм (контрольних карт). При цьому на вісі абсцис в обох випадках відкладають номери миттєвих вибірок, а на вісі ординат – індивідуальні значення контрольованих параметрів якості, наприклад, значення оптичної щільності або точності суміщення фарб Хі (точкова діаграма) або середнє його значення (точністна діаграма). Приклад точністної діаграми наведено на рис. 4.3. Точкову діаграму інакше називають картою індивідуальних значень.

Рисунок 4.3 –Точністна  діаграма процесу

         Точки на графіку точністної діаграми з'єднують суцільними лініями. На точністній діаграмі вище і нижче від значення і наносять значення, які дорівнюють вибірковому середньому квадратичному відхиленню кожної вибірки. Ці точки з'єднують штрих-пунктирною лінією. Область, яка обмежена цими лініями, свідчить про зміну центру настроювання відносно середньої лінії, а ширина смуги – про зміну розсіювання контрольованого параметру. Середня лінія Ср характеризує середній рівень якості.