Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 12

2.1 Мета роботи: засвоїти методику оцінювання точності та стабільності технологічних процесів видавничо-поліграфічних виробництв  методом перевірки статистичних гіпотез.

Зміст роботи: оцінити точність та стабільність технологічного процесу  (ТП) виготовлення фотоформ. Для цього відібрати у процесі проявлення фотоформ 2 миттєвих вибірки по 5 фотоформ у кожній, виміряти їх оптичну щільність (або при відсутності необхідних технічних можливостей взяти готові виміряні дані у викладача) і оцінити точність та стабільність ТП у часі.

2.2 Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів

           При підготовці до ЛР необхідно вивчити такі питання, що детально викладені у [1-4, 8-10]: поняття про точність та стабільність технологічних процесів, ймовірнісні методи їх оцінювання, статистичні гіпотези, помилки першого та другого роду, критеріїї оцінювання точності і стабільності.

У роботі застосовується принцип аналізу технологічних процесів за одним параметром, який визначає якість продукції. Таким параметром може бути, наприклад,  головний показник, який визначає передавання обсягу образотворчої інформації. Для реалізації принципу необхідне знання основних закономірностей проходження ТП. Ці закономірності вивчаються методом статистичних вибірок, обробки результатів та їх аналізу за допомогою математичної статистики. Це дозволяє встановити причини розлагодження технологічних процесів та виникнення грубих помилок.

Будь-який ТП  характеризується двома показниками: точністю та стабільністю. Точність виготовлення продукції – властивість ТП забезпечувати відповідність поля розсіювання показника якості продукції заданому полю допуску та його розташуванню. Під стабільністюТПрозуміють властивість ТП зберігати дані показники якості продукції протягом певного часу.

Методи оцінювання технологічних процесів за вибірковими даними є імовірнісними. Це в першу чергу пов'язано з обмеженістю вибірок. Вірогідність отриманих результатів оцінюють перевіркою статистичних гіпотез, що дає інформацію про генеральну сукупність спостережень на основі вибіркових даних.

Статистичною гіпотезою називається припущення, що стосується виду закону розподілу генеральної сукупності (непараметрична гіпотеза) чи його параметрів (параметрична гіпотеза).