Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 31

,                                                          (4.4)

де  – поле розсіювання значень показника якості контрольованої властивості, яке для нормального закону розподілу дорівнює 6б ( ±3 б).

         г) Показник міжналагоджуваної стабільності:

 ,                                                             (4.5)

        Де   і  – середні квадратичні відхилення першої та останньої вибірки відповідно;

д) Показник стабільності процесу:

                                    ,                                                       (4.6)

де σ – середнє квадратичне відхилення контрольованого показника для   стабільного процесу (в ЛР треба прийняти  рівним 0,095);

           – середнє квадратичне відхилення і-ої вибірки.

Наприклад, при аналізі ТП друкування необхідно враховувати такі випадки:

          - зміщення поля розсіювання відносно поля допуску свідчить про
неправильне регулювання фарбового апарату;

          - значний   розкид   значень   оптичної   щільності   є   результатом
нестабільності    роботи    фарбового    апарату,    пов'язаної    з    його
конструкцією;

          - різкі відхилення оптичної щільності від номінального значення
можуть бути  пов'язані  з  неправильною роботою зволожувального
апарату і повинні розглядатися як грубі промахи.

4.3 Порядок виконання роботи

Точність та стабільність процесу проявлення фотоформ у даній роботі оцінити  та регулюється за головним показником – оптичною щільністю фотоформ, що виробляються.

1. Відібрати 12 миттєвих вибірок по 5 фотоформ, з яких формується сумарна вибірка. Дані замірів оптичної щільності фотоформ занести у таблицю 4.1.

2. Розрахувати середнє арифметичне значення оптичної щільності відбитку, середнє квадратичне відхилення для кожної вибірки і для всієї групи даних у цілому.