Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 51


Навчальне видання

Методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

«Основи метрології, стандартизації та управління якістю»

для студентів усіх форм навчання

напряму 6.015101 «Видавничо-поліграфічна справа»

                               Упорядник: ЦИМБАЛ Лариса Іллівна

                               Відповідальний випусковий  В.П. Ткаченко

                               Редактор

       План 2009, поз.                                                                                     

Пiдп. до друку                      Формат 60´84 1/16.   Спосіб друку – ризографія.

Умов.друк.арк.                     Облiк. вид.арк.            Тираж   100  прим.   

Зам. №                                   Цiна договiрна.

ХНУРЕ. Україна. 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Віддруковано в навчально-науковому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166, Харків, просп. Леніна, 14