Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 26


   3.5 Зміст звіту

          Звіт з лабораторної роботи має містити мету роботи, зміст індивідуального варіанту завдання; опис порядку виконання роботи (із прив’язкою до свого  конкретного варіанту), одержані результати, висновки з роботи.

Титульний аркуш оформляється згідно з вимогами стандартів вищої школи (див. додаток А).

   3.6   Контрольні запитання та завдання

1.  Дайте визначення якості продукції.

2.  Наведіть приклади комплексних показників якості друкованої продукції.

3.  Що таке інтегральні показники якості продукції?

4.  Що таке головні та другорядні показники якості?

5.  Коли виникла та чим займається кваліметрія?

6.  Від яких чинників залежить якість друкованої продукції?

7.  Які показники якості виробів називають визначальними або базовими?

8.  У яких нормативних документах наведені методика та засоби визначення показників якості друкованої продукції?

9.  Як класифікують показники якості виробів?

10.  Що таке структурні показники та показники технічної досконалості?

11.  Дайте визначення показникам надійності та довговічності виробів.

12.  Які знаєте економічні показники книжкової продукції?

13.  Як визначають одиничні показники якості продукції?

14.  Які знаєте способи вимірювання показників якості друкованої продукції?

15.  Перелічіть методи визначення рівня якості друкованої продукції.

16.  Коли використовують експертний метод визначення показників якості?

17.  Яким коефіцієнтом вимірюють узгодженість рішень експертів?

18.  Що називають рівнем якості виробів?

19.  У чому полягає диференційний метод визначення рівня якості виробів?

20.  Що таке комплексний метод визначення рівня якості виробів?


4 Статистичне регулювання технологічнИХ

процесІВ ВиГОТОВЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4.1 Мета роботи

 Вивчити методи та засоби статистичного регулювання процесу проявлення фотоформ за заданою оптичною щільністю.