Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 18

2.4 Прилади та матеріали

1.  Денситометр у прохідному світлі.

2.  Серія фотоформ плашок.

3.  ПЕОМ.

2.5   Зміст звіту

Звіт з лабораторної роботи має містити мету роботи, зміст індивідуального варіанту завдання; опис порядку виконання роботи (із прив’язкою до свого  конкретного варіанту), одержані результати, висновки з роботи.

Титульний аркуш оформляється згідно з вимогами стандартів вищої школи (див. додаток А).


           2.6 Контрольні запитання та завдання

1.  Що є причиною застосування операції перевірки статистичних
гіпотез у видавничо-поліграфічному виробництві?

2.  Дайте визначення поняттям точності і стабільності технологічного процесу.

3.  Які задачі можна вирішувати за допомогою методів перевірки
статистичних гіпотез?

          4. Що таке статистична гіпотеза та її види?

          5. Які можливі помилки при перевірці статистичних гіпотез?

          6. Що означає рівень значущості гіпотези?

          7. Що  можна визначити по значенню потужності критерію?

8. Перелічіть етапи виконання роботи по перевірці статистичних гіпотез.

9.  Що таке F-критерій і його зміст?

10.   Які гіпотези перевіряються за допомогою розподілу Стьюдента і за  

 якою величиною (критерієм)?

11. Навіщо перевіряти однорідність дисперсій та середніх значень параметрів технологічних процесів у часі?

12. Які питання при вибіркових спостереженнях технологічних процесів у ВПС можна вирішити за допомогою методів перевірки статистичних гіпотез?

13. Назвіть поняття помилок першого та другого роду.

14.   Які дії треба зробити при визначенні нестабільності або неточності ТП?

15.   Назвіть причини виникнення нестабільності та неточності технологічних процесів у ВПС.


3 Визначення  рівня якості друкованого видання

3.1 Мета роботи: засвоїти методи оцінювання рівня якості друкованого видання на основі одиничних  і комплексних показників якості.

Зміст роботи: визначити числові значення абсолютних одиничних показників якості книжкового видання за варіантами; розрахувати їх відносні нормовані оцінки, групові показники і узагальнений комплексний показник якості. Зробити висновки про рівень якості досліджуваної книги в цілому.