Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 10

Дійсне (повністю виправлене значення) виміряної оптичної щільбності у j-му полі тиражного відбитку треба розрахувати за формулою:

                  Dj,дійсне  = + Δсj ± 3σj  .                                                   (1.10)

Для прикладу, показаного на рис. 1.2,  Di,дійсне = 0,5 + 0,03 ± 3 σ = 0,47± 3 σ.  Нижня межа Di,дійсне  = 0,47 - 3 σ, верхня межа Di,дійсне  = 0,47 + 3 σ.


1.3  Порядок виконання роботи

1. За допомогою інформаційно-пошукової системи з  поліграфії (розділ «Денситометричне обладнання») [5] ознайомитись з технічними характеристиками даного денситометра.

2. Кожне поле нормалізованої шкали виміряти денситометром, що повіряється, у 6 ділянках. Отримані значення занести у табл. 1.1.

3. Визначити для кожного поля нормалізованої шкали середнє арифметичне значення за формулою (1.5) і занести у табл. 1.1.

4. Розрахувати систематичну і випадкову складові похибки вимірювань денситометром відповідно за формулами  1.8 та 1.7.

5. За даними вимірювань оптичної щільності нормалізованої шкали побудувати криву залежності систематичної складової похибки вимірювань від значень вимірюваної оптичної щільності.

6. Виміряти оптичну щільність денситометром  у 6 ділянках кожного з 10-12 полів растрової шкали на реальному тиражному відбитку. Результати вимірювань занести у табл. 1.3.

          7. За допомогою побудованого на рис. 1.2 графіка визначити для кожного поля растрової шкали на відбитку систематичну складову похибки Δс. Отримані значення занести у табл. 1.3.

8. Розрахувати випадкову складову похибки вимірювань на відбитку за формулою (1.7). Отримані значення занести у табл. 1.3.

9. З урахуванням поправок на систематичну і випадкову складові похибки визначити дійсні значення (нижню та верхню межі)оптичної щільності реального відбитку за формулою (1.10) для кожного поля растрової шкали тиражного відбитку. Отримані значення занести у табл. 1.3.