Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 20

                                          (3.1)

    де W — продуктивність;

   Тстр — термін служби;

   Тв — напрацювання на відмову;

   Тп — середній час простою за одну відмову;

   Кпроф — коефіцієнт, що характеризує частку часу, потрібну на профілактику на одну годину роботи машини;

   Vсередня швидкість друкування, арк.-відб./год.

   Якщо комплексний показник якості продукції не можна виразити за допомогою одиничних показників чи об'єктивною функціональною залежністю, то використовують суб'єктивний спосіб утворення середніх зважених показників.

В даній лабораторній роботі треба використовувати комплексний метод визначення рівня якості книжкового видання та визначати середньозважені показники.

    3.2.1 Методика виконання роботи

    1. Оцінювання одиничних показників якості у відносних нормованих одиницях здійснюють за формулою:

    для бажаного показника

                                                                ,                                             (3.2)        

                 для небажаного показника

                                                         ,                                               (3.3)

     де qі  – відносний i-ий одиничний показник якості книги;

Рі  – абсолютне значення i-го одиничного показника книги;

Рібаз – абсолютне значення i-го базового одиничного показника.

При виборі формули враховують наступне. Якщо зростання числового значення показника якості Рі сприяє покращенню якості продукції, то такий показник називають бажаним, для розрахунків відносного показника використовують формулу (3.2). Якщо зі зростанням числового значення Рі  якість продукції знижується, то такий показник назівають небажаним,  та використовують формулу (3.3).