Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 33

     4.4 Прилади та матеріали

1.  Денситометр відбитого світла.

2.  ПЕОМ.

     4.5  Зміст звіту

Звіт з ЛР має містити мету роботи, зміст варіанту завдання; опис ходу роботи (із прив’язкою до свого  конкретного варіанту), одержані результати, висновки з роботи.

Титульний аркуш оформляється згідно з вимогами стандартів вищої школи.

У звітіпро роботу також необхідно подати:

·  придатність аналізованого технологічного процесу виготовлення фотоформ до регулювання статистичними методами;

·  наявність та характер зміни систематичних похибок у часі;

·  розмір параметру і закони зміни випадкової похибки процесу проявлення фотоформ.

     4.6  Контрольні запитання та завдання

1.  Якими основними статистичними показниками характеризується технологічний процес?

2.  Назвіть принципи, покладені в основу статистичного аналізу точності і надійності технологічного процесу у поліграфії.

3.  Зміст та мета статистичного аналізу технологічного процесу.

4.  Особливості контрольних карт, їх будова, можливості і види.

5.  За якими основними показниками оцінюють точність і стабільність технологічного процесу?

6.  Що таке поле допуску та попереджувальні межі технологічного процесу?

7.  Що характеризують показники розсіювання і стабільності розсіювання?

8.  Про що свідчить зміщення поля розсіювання відносно поля допуску?

9.  З чим пов'язаний значний розкид значень оптичної щільності фотоформ?

10.  За якою формулою визначається показник рівня настроювання процесу?

11.  За якими параметрами визначаються зміни випадкової складової похибки у часі?

12.  За якою формулою розраховується показник стабільності процесу?

13.   Який з параметрів повинен бути більшим для якісних ТП -  поле допуску чи поле розсіювання процесу?

14.  Як визначається коефіцієнт точності процесу?

15.  Як регулюються технологічні процеси у ВПС за допомогою статистичних методів?


5 Складання протоколу оцінки якості

друкованого видання