Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 9

Таблиця 1

Чинники, які впливають на відповідний тип стратегії інноваційногорозвиткупідприємства

Чинник

Тип стратегії

1. Активність наукових досліджень

довгострокова

короткострокова

орієнтована на патентування (ліцензування)

2. Інновації

пов’язана з радикальними інноваціями

орієнтована на псевдоінновації

націлена на імітацію інновацій

націлена на дифузію інновацій

3. Конкуренція

наступальна

оборонна

імітаційна

4. Зростання частки ринку

високого зростання

обмеженого росту

консолідації

5. Асортимент

обмеженого асортименту

орієнтована на якість продукції

концентрації

диверсифікації

експорту-імпорту

6. Інтеграція, кооперація

незалежності

кооперації

співучасті

придбання

7. Техніка, технологія

інвестування

високих технологій

заміщення

модернізації

Процес обґрунтування стратегії інноваційного розвитку підприємства скла­дається з таких етапів аналізу: внутрішнього стану підприємства, зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін у діяльності підприємства, а також порів­няння існуючих показників розвитку з бажаними, визначення вузьких місць та розробка заходів щодо їх розшивання.

Для прогнозування потреби в інноваціях підприємству необхідно враховувати економічний стан держави, конкретний ринок продукції, ринкові фактори її успіху, існуючий портфель замовлень на продукцію, потенційні можливості тощо. Крім того, інноваційна стратегія підприємства змінюється в залежності від життєвого циклу нового товару. Так, на стадії зростання підприємство відпрацьовує технології, зосереджує увагу на конкурентних перевагах, які забезпечують йому найбільші прибутки. На стадії зрілості досягається стабільність виробництва, збільшуються витрати на підвищення якості продукції і тому досягається найвищий обсяг продажів, але зростає цінова конкуренція і прибутки зменшуються. Стадія занепаду вимагає від підприємства пошуку нових ринків збуту, що може продовжити тривалість життєвого циклу продукції, однак суттєвих прибутків вона вже забез­печити не в змозі і тому її необхідно знімати з продажу. Це зумовлює необхідність інноваційної стратегії підприємства, що повинна визначати його поведінку на ринку.

Інноваційна діяльність підприємства є складним і багатоплановим процесом, який включає економічні, технологічні, організаційні, соціальні, екологічні фактори виробництва. Вона спрямована на реалізацію таких функцій: розробка продуктової стратегії підприємства та визначення сприятливих можливостей її здійснення на ринку; створення конструкторської і технологічної документації на нову продукцію; опрацювання технології її виготовлення на підприємстві; здійснення маркетингової та збутової діяльності щодо нової продукції.

При цьому серед досліджень, які забезпечують можливість реалізації перелічених функцій, слід відзначити: кон’юнктурні дослідження потенційного ринку; системне і детальне конструювання; випробування; виробництво та забезпечення каналів виходу на ринок з новою продукцією.

Крім того, слід враховувати інноваційні структури, що використовуються в процесі проектування, розробки та реалізації нової продукції. Вони підрозділяються на такі, які повністю зайняті в сфері досліджень та розробок або зайняті частко­во (менше 50% часу, який витрачається).

Для успішної реалізації інновацій необхідно враховувати значну кількість факторів, до яких слід віднести: відповідність інновацій меті інноваційного розвитку; наявність на підприємстві джерел творчих ідей та його сприйнятливість до нововве­день; ефективна система відбору, оцінки, управління інноваційними проектами та контролю за їх реалізацією; відповідальність за результати інноваційної діяль­ності (як індивідуальна, так і колективна).