Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 58

виконання факторного аналізу, що дозволяє виділити "вузькі місця" в розвитку об’єктів та підготувати заходи щодо їх усунення.

Метою аналізу розвитку наукових установ Харківського реґіону у 2000‑2001 рр. є оцінка спрямованості роботи установ на регіональний розвиток, їх фінансування, прогнозування подальших тенденцій та вироблення певних управ­лін­ських дій.

Цільовою групою однорідних об’єктів, які потребують аналізу (зрізом дослід­ження), було встановлено ряд наукових установ Харківського реґіону.

Панель дослідження (система показників) об’єктів обиралась у відповідності до мети рейтингування. Кожен показник є або стимулятором, що спрямований на збіль­шення значення показника, або дестимулятором, що спрямований на змен­шення значення.

Панеллю дослідження було обрано наступні показники: прибутковості та рен­та­бельності (8 показників); використання площ приміщень та основних фондів (8 по­казників); заборгованості та рівня заробітної платні (8 показників).

Встановлена система показників стала основою розрахунків для проведення рейтингової оцінки наукових установ Харківського регіону.

В економіці відомий ряд детермінованих методів одержання комплексної рей­тингової оцінки. Порівняльна характеристика обраних автором методів (автор вира­жає подяку І.П. Колоту та І.П. Косарєвій за допомогу у проведенні дослідження) наве­де­на у табл. 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика методів одержання рейтингової оцінки

Назва методу

Порядок розрахунку інтегрального показника


Метод суми місць [1]

Проводиться попереднє ранжирування всіх об'єктів за окремими показ­ника­ми. Кожному показнику аij відповідає новий параметр sij, що визначає місце кожного об'єкта серед інших за i-им показником.

Склада­ється таблиця балів {sij}, і на підставі цієї матриці розраховується конкретне значення узагальнюючої оцінки:


Метод від­станей [2]

Вихідні показники стандартизуються відносно показни­ка еталону за фор­му­лою:

де    xij — стандартизовані показники j‑го об’єкта;

        аij — значення i-го показника за j-м об’єктом.

Рейтингова оцінка визначається за формулою:

де    Rj — рейтингова оцінка для j-го об’єкта.

Об’єкти ранжуються в порядку зменшення рейтингової оцінки.


Комплекс­ний метод (методика загального рейтингу ін­вестиційної привабли­вос­ті) [3]

Розрахунок стандартизованих значень (балів) кожного показника за об’єктами за такими формулами:

Zij = Xij – Xijcep — для стимуляторів;

Zij = Xij – Xijcep – Xij — для дестимуляторів

де    Хiji-й показник j-го об’єкта;

        Хijсер — середнє значення показника;

        Zij — відхилення показника від середнього значення.

Yij = (Zij – minZij)/(maxZij – minZij),

де    min(max)Zij — мінімальне (максимальне) значення від­хилення;

        Yij — стандартизоване значення (бал) показника Хij.

Проводиться розрахунок часткового рейтингу за визначе­ними групами показників таким чином:

Rkj = (åYij ´ fi)/m,

де Rkjчастковий рейтинг j-го регіону по k-ій групі показників;

fiвага і-го показника (або групи показників), fє [0, 1], åf= 1;

m — кількість показників k-ой групи.

Розрахунок загального рейтингу об’єкта як середньозваженої часткових рей­тингів за групами:

Rj = Rkj ´ fk,

де    Rj — загальний рейтинг j-го об’єкта;

fk — вага k-ої групи показників, fk є [0, 1], åfk = 1.

У запропонованій методиці показникам присуджується однакова вага. Це пов’язано з тим, що експертна оцінка веде до певних суб’єктивних помилок. Тому вплив кожного показника на загальний результат рейтингування належить інтер­ва­лу 0 < k <  де k — вплив показника на рейтингове число; n — загальна кіль­кість показників.