Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 35

Рис. Отраслевая направленность утвержденных инвестиций

Таким образом, Закон Украины “О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории г. Харькова” стал эффективным экономическим меха­низмом для харьковских предприятий в конкретной борьбе за привлечение инвестиций.

УДК 331.52                                    ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ЗМІН

СТРУКТУРНОГО СКЛАДУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ

Зима О.Г.,

 


аспірант ХДЕУ

Трудові ресурси — це частина населення країни, яка здатна працювати, брати участь у процесі виробництва [1]. Одним із критеріїв поняття "трудові ресурси" виступають верхня та нижня межі працездатного віку.

Визначення трудових ресурсів як планово-облікового показника має насамперед відобразити їхню кількісну характеристику та структуру. В свою чергу, структурний аналіз поняття "трудові ресурси" встановлює його склад і спів­відношення елементів структури. Вітчизняна статистика до трудових ресурсів відносить: а) населення у працездатному віці, тобто чоловіків 16-59 років і жінок 16-54 років, за винятком непрацюючих інвалідів праці та війни I та II груп і не­працюючих осіб працездатного віку, які одержують пенсію за віком на пільгових умовах (чоловіки 50-59 років та жінки 45-54 років); б) осіб вище працездатного віку (чоловіків 60 років і старше, жінок 55 років і старше) і підлітків до 16 років, які працюють у суспільному виробництві [2]. До кількості зайнятого населення не враховуються: учні працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва, військовослужбовці та жінки, які перебувають у відпустці за вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до досягнення нею віку згідно з чинним законодавством, а також іноземні громадяни.

Безробітними, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", вважаються громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність належної роботи, зареєстровані в державній службі зайнятості, і які дійсно шукають роботу та здатні приступити до неї [1].

Стан і структура трудових ресурсів Харківського регіону стали предметом особ­ливого розгляду в Стратегії зайнятості та перепідготовки населення на 2001-2004 роки, де одним із головних критеріїв досягнення мети щодо зайнятості населення є динаміка зростання кількості робочих місць на підприємствах регіону [3].

В табл. 1 подана динаміка змін у чисельності працюючих в галузях економіки Харківської області, які розраховані за даними статистики [5].

Таблиця 1

Динаміка зміни середньорічної чисельності працівників, зайнятих в різних галузях економіки Харківської області

Галузь

Чисельність працівників за роками, тис. осіб

Показники зміни

1995

2000

темпи росту/ спаду, %

різниця чи­сельності, тис. осіб

1

2

3

4

5

Промисловість

332,7

236,2

70,99

-96,5

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

Сільське господарство

170,9

120,8

70,68

-50,1

Транспорт і зв‘язок

93,9

68,9

73,37

-25,0

Будівництво

69,7

40,0

57,38

-29,7

Торгівля, громадське харчування, жит­ло­во-комунальне господарство та інші види побутового обслуговування населення

115,5

75,8

65,63

-39,7

Cфери соціальної економіки

212,1

192,1

90,57

-20,0

Наука і наукове обслуговування

42,2

26,8

63,51

-15,4

Фінансування та страхування, пенсійне забезпечення

10,0

8,5

85,0

-1,5

Апарат органів державного й госпо­дарсь­кого управління, громадських організацій

29,2

39,0

133,56

+9,8

Разом:

1076,2

808,1

75,08

-268,1