Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 16

Сталість ІП, з точки зору його учасників, укрупнено може бути перевірена шляхом аналізу динаміки потоків реальних грошей. Крім того, можуть бути вико­ристані показники внутрішньої норми доходності та індексу доходності дисконто­ваних витрат. Важливою умовою при цьому повинне бути перевищення фінансових резервів порівняно з розміром накопиченого сальдо грошового потоку від усіх видів діяльності підприємства.

Розрахунок меж беззбитковості застосовується, коли ступінь сталості ІП відносно можливих змін його реалізації залежить від обсягу виробництва і ціни продукції, що виробляється. Такі межі розраховуються в процесі складання бізнес-плану інвестиційного проекту.

Метод варіації параметрів використовується з метою перевірки можливостей реалізації ІП в залежності від показників: інвестиційних витрат, обсягу виробництва, витрат виробництва та збуту, індексів інфляції, цін, валюти, тривалості розрахунко­вого періоду до моменту закінчення реалізації проекту тощо. Оцінка сталості може проводитись також шляхом визначення граничних значень параметрів проекту, тобто таких, при яких інтегральний комерційний ефект учасника дорівнюється нулю.

Оцінка очікуваного ефекту ІП з урахуванням кількісних характеристик невиз­наченості здійснюється при наявності більш детальної інформації про різні сценарії його реалізації, ймовірності їх здійснювання та значень основних техніко-економіч­них показників. Така оцінка передбачає опис усіх можливих сценаріїв реалізації проекту, їх дослідження на предмет встановлення заходів щодо здійснення органі­заційно-економічного механізму та встановлення грошових потоків учасників; визна­чення припливів і відпливів реальних грошей; перевірку фінансових умов реалізації проекту; оцінку ризику та розрахунків показників ефективності, що очікується.

Важливим показником ефективності інвестиційного проекту є розрахунковий період, який охоплює весь життєвий цикл розробки та реалізації. Припинення про­екту може бути наслідком вичерпання ресурсів і запасів, припинення виробництва продукції, відсутності потреб ринку в такій продукції в зв’язку з втратою конкуренто­спроможності, зносом активної частини основних виробничих фондів.

Усі розрахунки ефективності можуть здійснюватися на основі поточних цін, або таких, що прогнозуються.

Серед показників оцінки фінансового стану учасників ІП можуть бути вико­ристані:

1. Альтернативна вартість майна, що залежить від напрямків його використан­ня (продаж, передачі в оренду, вкладення в ефективні альтернативні інвестиційні проекти). При цьому враховується упущена вигода, розмір якої оцінюється по-різному в залежності від альтернативних напрямків використання майна. Так, упущена вигода від продажу майна оцінюється за тією ціною, за яку воно може бути проданим, за виключенням витрат на демонтаж і збут. При здачі майна в оренду упущена вигода представляє собою дисконтовану суму орендних платежів від орендатора за виключенням витрат на капітальний ремонт, який здійснює орендо­давець. У випадку використання майна для реалізації ефективних альтернативних інвестиційних проектів упущена вигода розраховується як різниця між чистим дисконтованим доходом альтернативного проекту при умові його реалізації без вкладень цього майна та чистим дисконтованим доходом альтернативного проекту при умові безоплатного вкладення майна в нього.

2. Проектна схема фінансування, що передбачає оцінку можливих параметрів фінансування та забезпечує фінансову реалізованість проекту. При виборі схеми фінансування доцільно використовувати безризикову норму дисконту на рівні ставки LIBOR, власні й позикові кошти. При цьому позикові кошти бажано брати в одній і тій же валюті та під однаковий відсоток, а їх обсяг приймати як мінімально необхідний для забезпечення реалізованості проекту. Під останнім розуміється забезпечення такої структури грошових потоків, при якій у процесі проведення розрахунків мається достатня кількість грошей.