Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 82

Шевченко О.В.,

 
 


аспірант Київського національного

університету ім. Т. Шевченка

Регіональне господарство у функціональному аспекті являє собою взаємо­зв'язок природного середовища з суб'єктами підприємницької діяльності в системі суспільного відтворення економіки і умов життєдіяльності. Кожен регіон має власну економічну структуру, обмеженість якої визначається особ­ли­во­стями організації виробництва на даній території, специфікою процесів від­творення, внутрішньо­регіо­нальним балансом виробництва і споживання. Оскіль­ки загальною проблемою тери­то­ріального розвитку в Україні залишається від­родження вітчизняного вироб­ництва, це неможливо без активної інноваційно-інвестиційної діяльності в кожному регіоні.

Аналіз інвестиційної діяльності на регіональному рівні в українських умо­вах свід­чить, що інвестиційний процес у регіонах України здійснюється нерівно­мірно. Тільки у 7-ми регіонах рівень інвестицій на душу населення був вищий за середньо­український (у м. Ки­єві, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській областях).

Істотний вплив на відмінності у динаміці капіталовкладень мають на­слідки приватизації, що ведуть до трансформування територіальної струк­ту­ри. Впро­довж років приватизації капітальні вкладення в цілому по народ­ному госпо­дарстві України скоротились на 77,4%, по Запорізькій області — на 75,8%, Одеській — на 83,6%, Кіровоградській — на 86,1, Львівській — 71,4%.

Суттєва відмінність є характерною для областей і в справі використання коштів на ін­но­ваційну діяльність. Але в усіх регіонах основним джерелом фінан­сування зали­шаються влас­­ні кошти (від 47,7% у Донецькій області до 100% у Кіровоградській та в Севастополі). Кре­ди­ти залучали, в основному, підпри­ємст­ва Черкаської області та АР Крим (11,8%). Ана­ліз регіо­нальної структури довго­стро­кових кредитів комерційних банків свідчить, що 48,4% операцій з їх надання здійс­нюються у Києві і Київській області та Дніпропетровській області — 24,0%, Донець­кій — 4,4%, у решті регіонів — 23,2% [1, с. 47]. Фактичні капітальні вкладення в об­сязі місцевих бюджетів складали: у 1997 — 4,82, у 1998 — 5,62, у 1999 році — 3,71% [2, с. 35, 36].

Отже, обсягів централізованих інвестиційних ресурсів не досить для фінан­­сування структурної модернізації економіки. Це спонукає органи місце­вого само­врядування шукати можливості залучення інвестиційних ресурсів з альтернативних джерел: розмі­щення облігацій місцевих позик; залучення кре­дитів комерційних банків та інших кре­дитних установ; залучення коштів у рам­ках спеціалізованих регіональних проектів.

Місцеві органи влади створюють імідж своїх територій як місця життє­діяль­ності та об'єкти вигідного вкладення капіталу. Головний акцент при цьому робиться на перевагах природних, економічних, соціальних, екологічних, культурних і політич­них елементів, а також на результатах людської діяльності. Різнопланова інвести­цій­на діяльність є чинником високоефективного соціально-економічного розвитку регіону.

Держава, як і місцеві органи влади, для посилення інвестиційної актив­ності на ре­гіо­нальному рівні або повинна і надалі продовжувати лінію пасивного очікування росту інве­сти­ційної активності в рамках саморегулюючих механізмів ринкового середовища, що, беручи до уваги циклічний розвиток економіки, небезпечно вели­кими втратами часу і виробничого потенціалу, або, враховуючи незрілість інвести­ційно-фінасових інститутів, піти на посилення своєї ролі в антикризовому регулю­ванні ринків капіталу, активно сприяючи скорішому фор­муванню позитивних умов для широкого інвестування на неінфляційній осно­ві [3, с. 64-66].

Держава має впливати на інвестиційні процеси в регіонах заходами про­тек­ціо­нізму: наданням інвестиційних премій за спорудження об'єктів, що поліп­шують еко­номічну структуру, стан навколишнього середовища; наданням пільгових креди­тів на інвестування, гарантій на позики, допомоги у виділенні земель під будівницт­во. Держава встановлює межі регулювання, необхідну інфраструктуру обслуго­вування.