Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 37

   Особливо вражаючими є темпи зросту в торгівлі, громадському харчуванні та житлово-комунальному господарстві; в галузі фінансування, страхування і пенсійного забезпечення; в промисловості.

   Відносно цих галузей менші темпи зростання спостерігаються в галузях науки і наукового обслуговування, бюджетних сферах економіки, транспорту і зв`язку.

   Розглядаючи динаміку темпів росту працевлаштованих, зайнятих в галузях економіки області, доходимо висновку, що:

1) за роки, які обстежувались, постійно накопичувалась база даних безро­бітних (непрацевлаштованих); ця критична маса людей чекала свого часу на про­по­зиції з боку роботодавців;

2) з 1999 року з‘явилися перші передумови гальмування процесів спаду в економіці і поступового зросту підприємств або окремих галузей економіки;

3) нарешті, почали виконувати свої функції відносно працевлаштування район­ні та міські центри зайнятості в Харківській області.

Необхідно, щоб Обласний центр зайнятості, підприємство "Біржа праці", ЗМІ покращили інформованість населення, якому необхідне працевлаштування. Для цього потрібно створення централізованого банку даних про наявність вакансій, а також накопичення заяв претендентів, що шукають роботу, на постійній основі. Ці дані потребують щоденної актуалізації в автоматизованому режимі [3].

__________

Література: 1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 496 с. 2. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 288 с. 3. Стратегія зайнятості та перепідготовки населення на 2001-2004 рр. — Харків: Партнерство, 2000. — 32 с. 4. Закон України "Про зайнятість населення" //Голос України. — 1997. — 30 грудня. 5. Харківська область у 2000 році: Статистичний щорічник. — Харків: Харківське обласне стати­стичне управління, 2001. — 300 с.

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ           УДК 330.322 (477)

Коюда О.П.,

 
 


аспірант ХДЕУ

Найактуальнішими для України є проблеми щодо обсягів ресурсів та струк­тури інвестиційної діяльності. Саме завдяки їх успішному вирішенню можливо не тільки досягти економічного успіху, а й закласти основу для формування позитивних довгострокових тенденцій розвитку національної економіки.

Дефіцит інвестицій є однією з головних причин кризового стану і підпри­ємництва, і виробництва в Україні, оскільки він призводить, по-перше, до падіння, по-друге, до нетехнологічності, неекономічності того, що виробляється, по-третє, до зменшення зайнятості; по-четверте, до фізичної зупинки підприємств через катаст­рофічний рівень зношення основних фондів. Ступінь зношеності основних фондів в Україні досяг 42,8% у 2000 р., тоді як у 1996 р. він був на рівні 40,0% [1]. Як відзначив Президент України Л. Кучма, "ситуація у сфері оновлення виробничих фондів наближається до критичної межі" [1].

Обмеженість інвестиційних ресурсів і нестабільне фінансування капітальних вкладень негативно позначилися на розвитку та стабілізації господарства держави. Здійснення глибокої структурної перебудови української економіки вимагає істот­ного збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвестування, активіза­ції інвестиційної діяльності.

Існуючі в державі та серед підприємців тенденції щодо залучення великих обсягів іноземних інвестицій не є однозначно позитивною. На думку автора, іно­земні інвестиції навіть за умов їх ефективного використання складати велику частку у загальному обсязі інвестицій не повинні. "Світовий досвід свідчить, що обсяг пря­мих іноземних інвестицій не повинен перевищувати 6,0% від ВВП" [2]. Обсяг пря­мих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України наведено у таблиці.

У світі існує правило: іноземні інвестори ніколи не випереджають вітчизняних. "Найзначніші інвестиційні проекти впроваджуються на двосторонній основі при органічному поєднанні вітчизняного й іноземного капіталів" [3].