Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 7

Процесс разработки "мастер-плана" трансформационного мероприя­тия дол­жен учитывать привязку любого бюджета, задачи, программы дейст­вий к опреде­ленной структурной единице организации — подразделению, отделу или работ­нику.

Программирование трансформационного процесса в целом (согласно пред­ло­женной модели, см. рис. 1) предполагает установление временного распорядка осуществления трансформационного мероприятия.

В заключение отметим, что при формировании стратегии управления транс­фор­мационными процессами в организации рекомендуем учитывать последние достижения школы стратегического планирования — сценарного планирования и стратегического контроля, что позволит сделать данный процесс менее жестким. В частности, сценарии дают возможность быть готовыми к любому непредвиденному развитию событий, связанных с трансформацией, а стратегический контроль, смысл которого состоит в поддержании постоянной нацеленности организации на выполнение страте­гических задач, позволит отследить порядок выполнения наме­ченного трансформационного мероприятия, сопоставить сделанное с заплани­ро­ванным.

___________

Литература: 1. Ansoff H. L. Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965. 2. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий /Пер. с англ. /Под ред. Ю.Н. Каптуревско­го. — СПб: Изд. "Питер", 2000. — 336 с. 3. Ackoff R.L. Beyond Prediction and Preparation. //Journal of Management Studies. — 1983. — XX, 1 [Janua­ry]. — s. 59-69. 4. Гордиенко Л.Ю. Применение методологии стратегического анализа к управлению трансформационными процессами. //Вісник ХДЕУ. — 2001. — №2 (18). — С. 25-29. 5. Гордиенко Л.Ю. Теоретико-методологические проблемы применения технологии ситуационного менеджмента для исследования организационно-управ­ленческих трансформационных процессов. //Вісник ХДЕУ. — 2001. — №3 (19). — С. 68-71. 6. Управление организацией: Учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Ру­мян­цевой, Н.А. Саломатина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 670 с.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ                            УДК 658. 589

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Гриньов А.В.,

 


канд. екон. наук, доцент Харківського державного

автомобільно-дорожнього технічного університету

Необхідність виходу економіки України з кризового стану, перш за все, передбачає розвиток науково-технологічної сфери, яка забезпечувала б іннова­ційний характер промислового виробництва. На це націлений Указ Президента України від 20 серпня 2001 року, яким передбачено: встановлення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні до 2005 року; впровадження механізму диференційованого пільгового оподаткування підприємств залежно від рівня їх інноваційної активності, стимулювання науково-дослідних та досвідно-конструк­торсь­ких розробок; суттєве підвищення заробітної плати наукових працівників, рівня їх соціального захисту; створення інформаційної бази даних щодо новітніх технологій [1]. В сучасних умовах науково-технічні розробки визначаються як фактор соціально-економічного розвитку країни, тобто їм належить провідна роль у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та інших проблем.

Вирішення перелічених проблем пов’язане зі зростанням масштабів вироб­­ництва, розмірів витрат на науково-технічні розробки та їх впровад­женням у вироб­ництво; з необхідністю обміну науковими досягненнями між країнами, регіо­нами та підприємствами; наявністю глобальних проблем (на­приклад екологічних), які мають довгостроковий характер і можуть бути вирішені тільки за умови участі багатьох країн світу; зміною характеру міжна­родних економічних зв’язків, що охоп­лю­ють науково-технічну, виробничу, фінан­сову, інформаційну та інші сфери діяльності.

Інноваційний тип розвитку визначається перенесенням акцентів на викори­стання принципово нових прогресивних технологій, випуск високотехнологічної продукції, розробку прогресивних організаційних і управлінських рішень в інно­ваційній діяльності.