Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 23

2) визначення рівня зв’язку.

Для рішення поставлених завдань за даними статистичної звітності з викори­станням стандартного пакету “Statgraf” знайдено кореляційну залежність між обсягом реалізації продукції та обсягом надання послуг виробничого характеру за всіма промисловими підприємствами Харківського регіону, які були у вибірці, та за групами підприємств, які відрізняються формою власності (табл. 1).

Використання статистичних залежностей дає можливість сформувати зав­дання щодо оптимального шляху розвитку промислових підприємств.

За всіма формами власності встановлено необхідні залежності, які є лінійними та експоненціальними, позитивними.

Розглядаючи послідовно підприємства різних форм власності, встановлюємо, що найбільш тісний зв’язок між зазначеними вище показниками мають дочірні підприємства, на яких майже весь розкид обсягу реалізації зумовлений впливом змін обсягу надання виробничих послуг. Це підкреслює подальший розвиток процесу “екстерналізації” послуг шляхом створення дочірніх підприємств.

Найнижчий коефіцієнт кореляції — приблизно 0,3 для товариств з обмеженою відповідальністю — показує, що тільки на 30% змін при реалізації продукції відбувається за рахунок змін обсягу надання виробничих послуг.

Значні зміни відбулися у 2000 році на колективних підприємствах, де значно скоротився обсяг послуг, що позначилося на зниженні коефіцієнта кореляції до 0,21. Це підкреслює майже відсутність впливу послуг на реалізацію продукції на колективних підприємствах.

Таблиця 1

Визначення впливу обсягу виробничих послуг на рівень реалізованої продукції промисловими підприємствами Харківського регіону за формами власності

Органі­заційно-правова форма

Коефіцієнт кореляції,

R2

Тип залежності

Середнє значення обсягу реалізо­ваної продукції,

Середнє зна­чен­ня обсягу виробничих послуг,

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

В цілому по про­ми­­сло­вості регіону

0,776968

0,7967

у = 2886,07 +

+ 0,9 ´ х

у = 2781,25 + + 0,88 ´ х

6918,38

7407,27

1163,25

1110,11

Колек­тивне підпри­ємство

0,726046

0,213518

у = 276,502 + 0,853343 ´ х

у = = exp(5,343 + + 0,0015435 ´ ´ х)

413,60

412,30

160,66

96,23

Відкрите акціонер­не това­риство

0,773149

0,787963

у = 515,142 + + 3,9 ´ х

у

 = 721,833 + + 5,74459 ´ ´ х

9003,04

9962,21

513,79

409,19

Закрите акціонер­не това­риство

0,768843

0,7756

у = 96,85 + + 78,2 ´ х

у = -748,05 + + 71,3 ´ х

6266,26

6686,18

152,61

168,64

Товарист­во з об­ме­женою відпові­дальністю

0,291502

0,297154

у = exp(6,332 + + 0,00066 ´ ´ х)

у = (22,67 + + 0,031408 ´ ´ х)2

1807,92

1531,77

438,72

150,8

Дочірнє підпри­ємство

0,967008

0,97553

у = 1439,62 + + 0,88015 ´ ´ х

у = 1441,77 + + 0,88102 ´ ´ х

5068,00

5439,48

4122,45

4537,59

Держав­не під­при­ємство

0,397512

0,394127

у = 471,666 ´ ´ х0,319722

у = (72,79 + + 0,003 ´ х)2

8746,62

12210,90

1722,40

3028,94

Підпри­ємства, які по­ча­ли свою діяльність у 2000 р.

0,698416

у = 1224,92 + + 11,2 ´ х

5914,04

418,448