Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 17

Важливий вплив на реалізацію інвестиційних проектів має економічне ото­чення, що включає прояв інфляції, участь різних валют, відсоткові ставки, систему оподаткування. У розрахунках прояв інфляції враховується її індексами: зворот­ності, що використовується для будь-якого моменту часу, або транзитивності, коли розрахунки провадяться для фіксованого моменту часу.

Відсоткова ставка представляє собою відносний розмір оплати за вико­ристання кредитів на протязі певного часу. Вона підрозділяється на кредитну, рефінансування та депозитну. Причому кредитна та депозитна ставки можуть бути номінальними, реальними й ефективними. Номінальна відсоткова ставка признача­ється кредитором і враховує не тільки його дохід, а й індекс інфляції. Реальна відсоткова ставка приводиться до незмінного рівня цін і вважається очищеною від впливу інфляції. Вона використовується в процесі аналізу динаміки відсоткових ставок і для приблизного перерахунку платежів за позиками при оцінці ефектив­ності інвестиційних проектів у поточних цінах. Ефективна відсоткова ставка характеризує дохід кредитора за рахунок капіталізації відсотків, які сплачуються на протязі періоду, для якого об’явлена номінальна відсоткова ставка.

Поправки на ризик здійснюються за допомогою методу їх введення на основі пофакторних розрахунків. Серед таких факторів, як правило, виділяють: НДДКР з невідомими результатами, що здійснюються спеціалізованими науково-дослідними і проектними організаціями; новітні технології; невизначеність обсягів попиту і рівня цін на продукцію, що випускається; нестабільність (циклічність) попиту на таку продукцію; невизначеність зовнішнього середовища в процесі реалізації ІП; невизначеність процесу освоєння техніки та технології, що застосовується.

При цьому поправки на ризик залежать також від галузі, в якій розробляється проект, а також від регіону, на території якого здійснюється його реалізація.

Оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна засновуватися на додер­жанні основних принципів незалежно від техніко-технологічних, фінансових, галузе­вих або регіональних особливостей

Важливим у процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту є фактор часу, вплив якого пов’язаний з фізичним зносом основних виробничих фондів, що зумовлює загальні тенденції стосовно зниження їх продуктивності, зростання витрат на їх утримання, експлуатацію та ремонт; динамічністю техніко-економічних показників діяльності підприємства, що проявляється в змінах у часі обсягів про­дукції, яка виробляється, тривалості виробничого циклу, нормах витрат на матеріа­ли, чисельність персоналу тощо; змінами цін на продукцію, що вироб­ляється, та ресурси, які використовуються у виробничому процесі; вкладенням витрат, отри­манням результатів на протязі всього періоду реалізації проекту, що зумовлює необхідність дисконтування грошових потоків.

__________

Література: Закон України "Про інвестиційну діяльність".

СТРУКТУРНА ОСНОВА                      УДК 658.012.4:339.137.2

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Піддубна Л.І.,

 


аспірант ХДЕУ

Однією з головних особливостей сучасної міжнародної конкуренції є зростан­ня ролі технологічних перетворень у формуванні порівняльних переваг суб'єктами світового ринку. За оцінкою фахівців, вплив технологічних перетворень в структурі факторіальних джерел конкурентоспроможності підприємств в розвинених країнах досягає 80-85% [1, с. 4].

Новітні технології стають тією матеріальною основою, яка визначає технічний рівень сучасного виробництва, форми його організації і управління, рівень конку­ренто­спроможності підприємства за його головними критеріями — вартістю, якістю і швидкістю генерації та ринкової комерціалізації нових виробів і послуг. Змінюючи структуру світового попиту на трудові, сировинні і фінансові ресурси, технологічні перетворення обумовлюють формування принципово нової конфігурації міжнарод­ного поділу праці (МПП) (рис. 1).