Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 22

Сегодня появилась острая необходимость в поиске новых решений в форми­ровании оптимальных как для водопроводов, так и для потребителей тари­фов на питьевую воду. Сами механизмы разработки, установления и государственного регулирования этих тарифов требуют глубокого изучения и совершенствования, доведения их до такого уровня, который позволит покрывать не только текущие затраты, но и получать справедливую стабильную прибыль, увеличивая тем самым заинтересованность водопроводов и привле­кая инвесторов. В то же время тариф не должен превышать тот предел, когда услуги водоснабжения могут стать недоступными для большинства граждан. Эта сторона вопроса требует особого внимания и проработки, так как в Украине на начало 2001 г. государственные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали свыше 27% домо­хозяйств на общую сумму 237 161,2 тыс. грн., а общие расходы государства на жилищно-коммунальное хозяйство составляют около четверти консолидированных бюджетов Украины. Для нашей экономики это слишком тяжелое бремя. Важно то, что к вопросу определения оптимальных тарифов на питьевую воду нужно подходить очень осторожно, осознавая ответственность за дальнейшую работу и развитие водопроводов и удовлетворение потребностей в качественной воде всех потребителей в необходимом объеме. Необходимо помнить о том, что тарифы на воду являются основой взаимоотношений не только между водопроводами и потре­бителями, но и между ними и государством, выступающим гарантом обеспе­чения качества и доступности питьевой воды для всех потребителей.

УДК 338.46                                      ОЦІНКА ВПЛИВУ РОЗВИТКУ

ВИРОБНИЧИХ ПОСЛУГ НА ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕҐІОНУ)

Кузьминчук Н.В.,

 
 


викладач ХДЕУ

Принциповою відмінністю економіки розвитку є перехід від домінування транс­формаційних змін до самопідтримуючого, самодостатнього господарського поступу, який проявляється насамперед як пристосування до змін, що відбуваються в навко­лишньому економічному середовищі, та до динаміки внутрішньосистемних модифіка­цій. Фундаментальними складовими економіки розвитку є макроеконо­мічні передумови і фактори, що формують сприятливе господарське середовище. А. Філіпенко зазна­чає, що в перспективній економічній програмі "Україна – 2010" однією з головних задач є прискорення переходу від депресивної економіки до економіки розвитку [9].

Планування розвитку спрямоване на визначення ймовірного стану виробничої системи в майбутньому. Одним із головних показників у цьому є обсяг реалізації продукції. При створенні економіко-організаційних умов для розвитку необхідно враховувати вплив багатьох факторів. Розробка моделей розвитку виробництва вимагає встановлення залежностей між елементами виробничої системи, системою та зовнішнім середовищем.

Зміни, які відбуваються в промисловості, свідчать про підвищення ролі по­слуг [1, 2, 3, 6, 7, 8], зокрема, послуг виробничого характеру.

Перспективним способом формування варіантів розвитку підприємств є використання статистичних методів аналізу їх функціонування, на основі яких можна встановити залежність між результуючим показником роботи підприємства та структуроутворюючим елементом, яким є послуги виробничого характеру.

В якості показника роботи підприємства обраний показник обсягу реалізації продукції. Визначивши аналітичну формулу y = f(x) (у — обсяг реалізованої про­дукції, тис. грн.; х — обсяг послуг виробничого характеру), даний вид залежності може бути представлений прямолінійним або криволінійним рівнянням.

Із статистичних залежностей було виділено кореляційну, при якій зміни в обсягах надання послуг викликають зміни загального обсягу реалізації продукції на підприємстві.

До вихідної інформації додаються відповідні вимоги, вона повинна бути вірогідною й достатньою за кількістю.

При використанні кореляційних залежностей вирішуються дві основні задачі:

1) вибір форми зв’язку;