Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 70

Розрахунки показують, що тільки в ДК "Укргазвидобування" дефіцит коштів на капітальні вкладення в 1999 році (в діючих на той рік цінах на природний газ) ста­новив приблизно 470 млн. грн., а в 2001 році ця сума склала вже 2 137 млн. грн. [3]. Із них тільки 695,7 млн. грн. мають бути направлені на фінансування робіт та об’єктів з геологорозвідки, експлуатаційного буріння та облаштування родовищ.

Відсутність коштів для капіталовкладень болісно позначається насамперед на роботі філії ДК "Укргазвидобування" бурового управління "Укрбургаз", де працює майже 9 тис. працівників. На думку фахівців, це може зірвати план буріння гірських порід, зменшити підземну проходку на 212 тис. м, що унеможливить здачу в проми­слову експлуатацію 67-ти нових свердловин. Не будуть підключені свердловини до газової труби і на діючих родовищах. І, як небажаний наслідок, — видобуток при­родного газу в 2002 році може зменшитися на півтора мільярда кубометрів. Отож, державний бюджет недоотримає від компанії 162 млн. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів.

Але є й інша проблема в цій ситуації — це проблема соці­альна. Можливо, ще більш значуща і гостріша за фінансову. Бо згортання робіт капітального характеру призведе до значного скорочення робочих місць, напри­клад, в "Укрбургазі" — до 6 тис. осіб, у суміжних галузях — до 19 тис. А українські бурильники — то, без перебільшення, "вершки" нафтогазової галузі, бо мають величезний фаховий досвід, набутий протягом десятиліть практично на всіх голов­них родовищах колишнього Союзу. Та й за кордоном, — передусім — на Близькому Сході, їх добре знають і шанують за високу професійну майстерність. Саме вона в сукупності з запровадженням прогресивних технологій дає змогу щорічно наро­щу­вати обсяги бурових робіт і тепер (рис. 1, 2) [1]. То хіба можна нехтувати таким золотим фондом галузі?

Рис. 1. Динаміка обсягів видобутку газу,

нафти з газовим конденсатом

Рис. 2. Динаміка експлуатаційного буріння НАК "Нафтогаз України"

Отож, для подолання такої ситуації менеджерам НАК "Нафтогаз України" доцільно було б використати оперативний механізм фінансової стабілізації підпри­ємства, котрий являє собою систему заходів, спрямованих, з одного боку, на ско­ро­чення розміру поточних зовнішніх і внутрішніх зобов’язань підприємства в коротко­строковому періоді, а з іншого — на збільшення суми грошових активів, які забез­печують негайну сплату цих зобов’язань. Принцип "відсікання зайвого", покладений в основу цього механізму, визначає необхідність скорочення розмірів як поточних потреб, які викликають відповідні фінансові зобов’язання, так і окремих видів лік­відних активів (для їх негайної конверсії у грошову форму [4].

Тому для забезпечення зростання позитивного грошового потоку НАК "Нафто­газ України" в короткостроковому періоді можна було б рекомендувати вжити наступ­них заходів:

прискорити інкасацію дебіторської заборгованості;

скоротити період надання товарного (комерційного) кредиту;

ліквідувати портфель короткострокових фінансових вкладень;

збільшити розмір цінової знижки під час здійснення готівкового розрахунку за реалізоване пальне;

скоротити розмір страхових запасів товарно-матеріальних цінностей;

прискорити продаж невикористаного обладнання за цінами попиту на відпо­відному ринку;

провести операції зворотного лізингу, під час яких раніше придбані у влас­ність основні засоби продаються лізингодавцю з одночасним оформленням угоди їх фінансового лізингу;

орендувати обладнання, що раніше планувалося придбати у процесі віднов­лення основних заходів та інші.

Вибір конкретного інструмента оперативного механізму фінансової стабі­лі­зації підприємства слід здійснювати з урахуванням фінансової стратегії, обраної його менеджерами.

__________