Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 10

Варто враховувати, що інновація як нововведення не тільки задовольняє певні по­тре­­би та має споживчу вартість, а й представляє собою об’єкт інтелектуальної влас­ності. Тому формування інтелекту робітників підприємства, як вирішального фактору привласнення, пов’язано з інтелектуальними правами власності. Це свідчить про те, що ефективні нововведення представляють собою замінюючий ресурс розвитку, бо можли­вості робочої сили обмежені, а можливості інтелекту — практично безмежні. Новації як безпосередній продукт інтелекту (розуму, активності) людини можуть бути реалізовані у вигляді товару, переданого значній кількості покупців. Це пов’язано з особливостями товару — новації, що полягають у такому: новація запозичується, бо при продажі вона не втрачається для продавця, вона може водночас використовуватися і продавцем, і покупцем; вона відображає імідж продавця і знаходиться в залежності від визнання прав його інтелектуальної власності, тобто продавець прямо зацікавлений в її ефективному використанні; новація в результаті продажу на основі спеціального договору характеризується чітким визначенням методів і форм захисту інтересів як продавця, так і покупця, страхуванням ризику, забезпеченням гарантій, розподілом прибутків; право користування новацією як інтелектуальним товаром здійснюється на основі вартості інтелектуального кредиту з боку продавця в обмін на грошові кредити з боку покупця. Ціна базується на врахуванні ринкової кон’юнктури. При цьому економія коштів зумов­лена реалізацією різних за формою кредитів та ефективністю науково-технічних, інве­сти­ційних, виробничих і соціальних програм, які здійснюються одночасно. Тому виникає необхідність оптимізації параметрів інноваційних проектів та ресурсів на їх здійснення. Основною проблемою, що виникає, є: при збільшенні кількості програм необхідно залучати більше ресурсів для їх виконання при збіль­шення термінів, а при підвищенні ефективності їх здійснення знижується потреба у збільшенні коштів. Її вирішення вимагає розробки державної програми підтримки інноваційної діяльності, що повинна включати ринкові фактори її активізації, дієву систему захисту прав і гарантій для суб’єктів інтелектуальної діяльності.

В умовах економіки, що трансформується, науково-технічний розвиток під­при­ємств є однією з найважливіших складових інноваційної стратегії. Її недооцінка сприяє швидкій втраті позицій підприємства на ринку, спаду виробництва, банкрутству підприємства, росту безробіття тощо.

__________

Література: 1. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних розумів для переходу економіки на інноваційну".

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ             УДК 338: 658.3

ПО ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА

ПРЕДПРИЯТИЯ

Пигарев В.П.,

 
 


соискатель ХГЭУ

Оценка персонала предполагает сравнение таких определенных характе­ристик работника, как профессионально-квалификационный уровень, деловые качества, результаты труда с соответствующими параметрами, требованиями и эталонами. Она заключается в определении того, в какой степени любой работник достигает ожидаемых результатов труда и соответствует тем требованиям, кото­рые вытекают из его производственных задач.

Различают два вида оценки персонала:

самооценку, основанную на том, что в сознании каждого человека сущест­вуют определенные представления, эталоны, образы и др. При этом выделяется идеальный образ, который трудно достижим, и нормативный — представление о том, каким должен быть работник, чтобы его воспринимали и уважали.

Внешняя оценка, которая заключается в положительной оценке деятельности со стороны коллектива, руководителей и непосредственных потребителей про­дуктов труда. Такая оценка считается объективной, если она исходит от трех перечисленных выше субъектов.