Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 67

__________

Литература: 1. Антикризисное управление. /В.И. Кошкин, Л.П. Белых. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 488 с. 2. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: Учебн. пособие. — М.: ЗАО ''Бизнес-школа ''Интел-Синтез'', 2000. — 258 с. 3. Уткин Э.М. Антикризисное управление. — М.: Экмос, 1997. — 398 с.

УДК 65.012.32                                  МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ

ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кривобок К.В.,

 
 


аспірант ХДЕУ

Трансформаційні процеси викликали перехід нематеріального виробництва, сфери послуг на перше місце, відтіснивши на другий план виробництво мате­ріальне. Людська цивілізація з початку ХХ ст. вступила в смугу глобальної кризи, що носить переважно соціально-економічний характер. При цьому криза має кілька проявів:

а) катастрофічно поглиблюється конфлікт суспільства з природою;

б) загострюється соціально-економічна нерівність у суспільстві;

в) підсилилися протиріччя між матеріальним виробництвом і створенням духовних цінностей [3, 102 ñ.].

Суспільству прийдеться найближчим часом вирішувати проблему більш ощад­ливого використання природних ресурсів. Перелічені фактори призвели до потреби в зміні традиційних методів менеджменту.

Трансформація економіки призвела до зниження збуту на великих підпри­ємствах. На це вплинули такі чинники:

1) структурно-технологічні — відсутність (або швидке скорочення) ринків збуту профільної продукції; неконкурентоспроможність продукції внаслідок морального і фізичного зносу основного капіталу; ріст норм поточних витрат. Так, харківське підприємство ХЕМЗ багато років випускало різноманітні праски, з переходом до ринкової економіки ця продукція перестала користуватися попитом у зв’язку з її застарілими технічними характеристиками;

2) організаційно-економічні — низький рівень організації виробництва, праці, а також маркетингу й збуту; підвищене навантаження на основне виробництво з боку нерентабельних виробничих структур підприємства. Більшість харківських підприємств випускала, як додаткові до основного асортименту, товари широкого вжитку. Організація цього виробництва та маркетингу мала досить великі вади, що в умовах ринкової економіки призвело до падіння конкурентоспроможності цих товарів, а, як наслідок, — скорочення цих виробництв.

Усунення структурно-технологічних факторів, як правило, пов'язане з необ­хід­ністю інвестицій. Очевидно, що держава, з огляду на обсяг необхідних капітало­вкла­день, не може виступати в ролі інвестора. Не варто сподіватися і на місцеві бюджети, що, не одержуючи від великих підприємств податкових надходжень, які раніше складали найбільшу частину доходів, самі знаходяться в жалюгідному стані. Однак держава та місцеві органи влади можуть приймати участь в інвестиційному процесі, даючи можливість застави державного та місцевого майна.

Приватні інвестори також не виявляють особливої зацікавленості в інвестиціях капіталу, тим більше, що виплати величезної суми заборгованості контрагентам по заробітній платні і платежам у бюджет вимагають інвестиційних вливань не тільки в основні, а й в оборотні кошти великих підприємств.

Ліквідація системи планових державних закупівель і наступний розрив госпо­дарських зв'язків поставили підприємства перед необхідністю самостійного пошуку каналів реалізації, що викликало орієнтацію їх на розширення маркетингових структур [1, 120 ñ.].

Крім проблеми збуту продукції, існує ще і проблема росту витрат на утри­мання і експлуатацію застарілого устаткування. Постійний ріст витрат на ремонт основних фондів істотно збільшив і без того чималі витрати великих підприємств. Для збереження рентабельності виробництва (при скороченні випуску і доходів від реалізації) підприємства стали піднімати ціни на свою продукцію. У результаті на багатьох підприємствах не використовується й половина виробничих потужностей. Сьогодні реальна вартість будинків, споруд і устаткування значно нижче залишкової балансової вартості.