Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 13

Реструктуризація залізничного транспорту на засадах комерціалізації його роботи неминуче спричинить необхідність удосконалення системи показників роботи транспорту, методів планування та обліку цих показників. В умовах поділу транспорту на перевізників і власників інфраструктури система показників роботи транспорту повинна відповідати економічним взаєминам між суб’єктами, що беруть участь у процесі перевезення, а також взаємостосункам з користувачами цих послуг.

Проблема ця багатогранна і складна. Рішення її спричинить за собою корінну зміну всієї сформованої системи планування й обліку показників і тому повинна впроваджуватися послідовно у взаємозв’язку з етапами реструктуризації і комер­ціалізації транспорту.

У даній статті концептуально розглянуто один із можливих варіантів системи показників роботи транспорту в загальному вигляді без деталізації і взаємозв’язку показників, а також без розробки методики їхнього обліку.

Суть системи, що пропонується, полягає в наступному.

При розподілі функцій "Укрзалізниці" між власниками інфраструктури і ком­паніями — операторами перевезень — останні будуть здійснювати економічні взає­мини безпосередньо з клієнтами (власниками вантажу й пасажирами). Тому основ­ними показниками інтегральних компаній, що будуть організовувати пере­ве­зення вантажів, повинні бути кількість прийнятих до перевезення і перевезених вантажів за визначений період (åР млн. тонн) і вантажообіг (åР1 млн. тонно-кіло­метрів), що враховують роботу з перевезення вантажів на зазначену відстань в межах кон­крет­них ділянок мережі залізниць і автомобільних шляхів та інших шляхів сполучення.

Компанії регіональних пасажирських перевезень у далекому та місцевому сполученнях і компанії приміських перевезень будуть організовувати перевезення пасажирів на певну відстань у конкретних напрямках, тому основними їхніми показниками будуть кількість перевезених пасажирів за певний період (åА — млн. пасажирів) та пасажирообіг (åА1 — млн. пасажиро-кілометрів) за конкретними маршрутами на окремих видах транспорту.

Концерн "Укрзалізниця", як власник інфраструктури, що надає її в користу­вання компаніям — перевізникам вантажів і пасажирів, буде продавати компаніям — перевізникам нитки графіка. Але тому, що нитки графіка відрізняються кількісни­ми (довжиною та технологічним оснащенням ділянок, масою поїздів) і якісними показниками (швидкістю руху і часом руху), нитки графіка повинні мати узагаль­нюючий показник.

Показники ниток графіка повинні бути пов’язані з системою оплати. У всіх європейських країнах розроблені та впроваджені такі системи оплати ниток графіка та пропускної спроможності (як суми ниток графіка відповідно до обсягу проданої пропускної спроможності).

Однією з перших у Європі ще в 1994 році розробила систему оплати ниток графіка (TPS) компанія інфраструктури DB Nets у Німеччині, яка складається з трьох основних елементів: базової складової, що залежить від категорії лінії та рівня її використання, і двох коефіцієнтів — категорії поїзду та спеціального коефіцієнта.

Базова складова встановлюється на 1 км. маршруту та залежить від категорії лінії. На мережі виділено шість категорій магістральних ліній (F1-F6), дві під’їз­них (фідерних Z1-Z2) та одну міську швидкісну (S1).

Коефіцієнт категорії поїзда враховує особливості поїздів різних категорій, які поділені на дві групи: прогресивні (чотири категорії), та стандартні (три категорії).

Поїзда місцевого і далекого сполучення, що будуть прямувати згідно такто­вому розкладу, а також пасажирські та вантажні експреси включені до прогресивної групи; пасажирські та вантажні поїзди, що йдуть звичайними швидкостями, та фідерні, включені до групи стандартних поїздів.

Спеціальні коефіцієнти враховують додаткові збори та знижки, що визнача­ються спеціальними факторами (наприклад негабаритністю вантажів, масою потя­гів, видом вагонів і ін.).