Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 69

Перелічені проблеми не носять катастрофічного характеру і можуть бути вирі­шені при наявності ініціативи з боку керівництва підприємств, а також при створенні певних умов з боку місцевої влади. Такі приклади існують у діяльності підприємств міста Харкова. Найбільш вдалою формою в цьому напрямку є створення умов зони спеціалізованого режиму інвестування, а також створення технопарку як однієї з форм єднання науки та виробництва, а також різних підприємств.

__________

Література: 1. Брэддик У. Менеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 344 с. 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. — М.: Изд. МГУ, 1995. — 176 с. 3. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. /Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.

УДК 658.14/17                     ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ОПЕРАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Дерунова М.В.,

 
 


аспірант ХДЕУ

В ринкових умовах господарювання одна з найважливіших ролей належить фі­нансам. Від уміння ефективно управляти ними залежить життєздатність підприємства.

З моменту проголошення ринкових реформ пройшло чимало часу, але рин­ковий механізм ще не створено, досі підприємства не навчилися реагувати на сигнали ринку. Існує стійка тенденція зростання собівартості, збільшення залишків готової продукції і запасів товарно-матеріальних цінностей. Помітно зросли витрати на 1 грн. Товарної продукції. Наслідком згаданого явища стало швидке зростання кіль­кості збиткових підприємств.

Отже, перехід до ринкової економіки спричинив появу нового для нашої фінансової практики поняття — банкрутство підприємства. Тому важливим завдан­ням фінансового менеджменту в сучасних умовах господарювання є розробка й реалізація системи антикризового управління підприємством.

Для реалізації державної політики щодо запобігання банкрутства підприємств і негативних соціальних наслідків, пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією не­платоспроможних підприємств у разі визнання їх банкрутами, велике значення має пошук практичних шляхів до їх фінансового оздоровлення.

Оскільки державний бюджет досить обмежений, то основна роль у системі анти­кризового управління підприємством повинна приділятися широкому викори­станню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації.

Так, однією з провідних галузей паливно-енергетичного комплексу нашої дер­жа­ви є газова промисловість. Проте ситуація в нафтогазовому комплексі непроста.

У 1999 р. НАК "Нафтогаз України" здійснював постачання газу практично лише населенню, бюджетним організаціям та установам, підприємствам комунально-побу­тової сфери. Це ті споживачі, які перебувають у найгіршому матеріально-фінан­совому стані і для яких збереження інституту пільг та субсидій має першочергове значення.

Згадані споживачі лише у 1999 р. заборгували компанії астрономічну суму — 5,26 млрд. грн. З урахуванням же заборгованості за попередні роки загальний борг складає майже 20 млрд. грн. [1].

Крім того, НАК "Нафтогаз України" за урядовими рішеннями здійснювала постачання енергоресурсів для потреб агропромислового комплексу та села за явно заниженими цінами. Однак і за ними переважна більшість споживачів не роз­рахувалася досі.

Значна заборгованість споживачів нафти і газу перед видобувними підпри­ємст­вами, зниження поточних цін на нафту і газ не дозволяють переробним під­приємствам НАК "Нафтогаз України" за рахунок тільки власних коштів фінансувати геологорозві­ду­вальні роботи з розширення сировинної бази, буріння нових експлуа­та­ційних свердло­вин, будівництво об’єктів облаштування родовищ, підготовки і транспортування нафти і газу в обсягах, передбачених Постановою Кабміну "Про порядок забезпечення галузей національної економіки природним газом" та програ­мами "Нафта і газ України до 2010 року", "Мінерально-сировинна база України до 2005 року" [2].