Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 42

Таблица 2

Диагностическая матрица "Кризисное поле"

__________

Литература: 1. Мазур И.И. Реструктуризация компаний. — М., 2001. — 780 с. 2. Градов А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления. — М., 2000. — 654 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ                     УДК 658.016.1

УСТАВНОГО ФОНДУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Сокіл С.В.,

 
 


аспірант Національного

технічного університету "ХПІ"

Відповідно до статті 30 Закону України про внесення змін до Закону України "Про страхування" страховики зобов’язані мати в наявності сплачений статутний фонд.

Статутний фонд згідно з ПБО-2 "Баланс" — це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є вкладом власників (учасників) до капіталу підприємства.

   Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається іншими видами страхування, ніж страхування життя, встановлювався на протязі дев’яти останніх років у сумі:

еквівалентній 5 тис. доларів США за курсом Національного банку України згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. №47-93 "Про страхування";

еквівалентній 100 тис. ЕКЮ за валютним обмінним курсом валюти України, а для страховиків, створених за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, мінімальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентній 500 тис. ЕКЮ відповідно до Закону України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР;

еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України згідно з Законом Украї­ни про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 року №2745-III.

Таблиця 1

Законодавчі норми до розмірів статутного фонду страховика

та їх еквіваленти в національній валюті України

Розмір статутного фонду

згідно з законодавчими нормами

Дата обмін­ного курсу

Еквівалент у карбованцях

та гривнях

5 тис. доларів США

1993 рік

22 695 000 карбованців

100 тис. ЕКЮ та

500 тис. ЕКЮ

6.03.96 р.

24 330 000 000 карбованців

121 650 000 000 карбованців

1 млн. євро та

1,5 млн. євро

23.02.2002 р.

4 654 804 гривні

6 982 206 гривнень

На основі даних звітності виконане угрупування страхових компаній Хар­ків­ського реґіону за 9 місяців 2000 року за розміром статутного фонду [1]. Дані подані в табл. 2.

Таблиця 2

Розподіл страхових компаній Харківського реґіону за розміром статутного фонду

Статутний фонд, тис. грн.

Кількість страхових компаній

100 – 500

9

500 – 1000

5

1000 – 5000

5

понад 5000

2

Усього

21

Порівнюючи дані двох таблиць, можна стверджувати, що страхові компанії, які ма­ли розмір статутного фонду в інтервалі 500 – 1 000 грн., більш-менш могли відповідати умо­вам Закону України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР (100 тис. ЕКЮ та 500 тис. ЕКЮ). Але на 4 жовтня 2001 року, після прий­нят­тя Закону України про вне­сення змін до Закону України "Про страхування" №2745-III, тільки статутні фонди двох ком­­паній, розмір фондів яких понад 5 000 тис. грн., від­повідали вимогам Закону України.

Однак не тільки вимоги до розміру статутного фонду мають свої особливості, але й порядок його утворення теж є достатньо специфічним. При створенні стра­ховика або збільшенні зареєстрованого статутного фонду статутний фонд повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номіналь­ною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим цент­ральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.