Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 40


Матеріальні витрати (М) містять у собі: вартість для обслуговування і ремонту мережі, витрати на обслуговування і поточний ремонт машин і механізмів, вартість пально-мастильних матеріалів і ін.

Загальна сума М розраховується у відсотках aм від первісної вартості всіх елементів мережі по формулі:

М=КЗ·aм                                             (4.13)

Розрахунок приведений у табл. 4.5.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗР) приймаються в розмірі 8-10% від вартості матеріалів

  ТЗР=М´(0,08¸0,1)=225,22´0,08=18,02 тис.грн.                              (4.14)

Вартість електроенергії, споживаної на власні потреби (Рсн) визначається як добуток кількості споживаної електроенергії (Эсн) на величину тарифу по даній групі підприємств (Т):

Рснсн´Т                                            (4.15)

Эсн=50´1´8760´0,5=219000 кВт´г

По формулі (4.15) знаходимо

Рсн=219000´13´10–5=28,47 тис.грн.

Управлінські витрати (Ру) визначаються на підставі кошторису (табл. 4.6).

Стаття “Зміст управлінського апарата” (Руп) являє собою фонд оплати праці з нарахуваннями на соціальні заходи

Руп=ФОТуп´(1+j)                                                                                 (4.16)

ФОТуп визначений у табл. 4.4 (стр.8, гр. 11). Нарахування на соціальні заходи j=0.375.

Руп=31,81´1,375=43,7 тис.грн.

Амортизаційні відрахування на відновлення та утримання будинків (АОгзд) визначають по формулі

АОгзд=КЗзд(aу+aкр),                                        (4.17)

де КЗсд– загальна вартість будинків і будівель.

Для підстанцій мережі промрайона КЗзд є частиною постійних витрат, на будівництво загальстанційного пункту керування, під'їзних і внутрімайданчикових доріг, водопостачання, каналізації. Для районних підстанцій ця сума складає 95 тис.грн.

По всіх підстанціях:

КЗзд=1´95=95 тис.грн.

По формулі (4.17)

АОгзд=95´(0,012+0,014)=2,47 тис.грн.

Витрати на утримання і поточний ремонт будинків (Рсод) знаходимо по відносному нормативу відрахувань r=2– 5% від КЗзд.

Рсод=КЗзд·r                                                    (4.18)

Рсод=95´0,03=2,85 тис.грн.


Таблиця 4.5. Розрахунок річних амортизаційних відрахувань і витрат на матеріали

№ п/п

Елементи мережi

Амортизаційні відрахування на відновлення, АОгв

Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт, АОгкр

Матеріали

Норматив, % aв

Сума, тис. грн.

Норматив, % aкр

Сума, тис. грн.

Норматив,
% aн

Сума, тис. грн.

1

Одноланцюгова ПЛ на залізобетонних опорах АС– 70

2

10,368

0,6

3,11

1,9

9,85

2

Одноланцюгова ПЛ на залізобетонних опорах АС– 120

2

65,418

0,6

19,63

1,9

62,13

3

Дволанцюгова ПЛ на залізобетонних опорах АС– 70

2

31,328

0,6

9,4

1,9

29,76

4

Дволанцюгова ПЛ на залізобетонних опорах АС– 120

2

17,202

0,6

5,16

1,9

16,34

5

Силовий трансформатор 110 кВ

                    6,3 МВА

                    10 МВА

                    16 МВА

                    25 МВА

4,4

10,032

23,584

13,904

32,032

2,9

6,12

15,544

9,164

21,112

3,5

7,98

18,76

11,06

25,48

6

Масляні вимикачі

4,4

49,28

2,1

23,52

1,8

29,16

7

Постійна частина витрат ВРП

4,4

18,48

2,9

12,18

3,5

14,7

8

Усього

271,628

125,432

225,22


Таблиця 4.6. Кошторис управлінських витрат