Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”

Страницы работы

Содержание работы

Форма УП - 34

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра “Електропостачання міст”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту на тему:

Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”

Студент групи      ЕСЕ – 4                           ______________  (Швецов С.М.)

                                                                      (підпис)

                    Керівник роботи             _______________          (Рожков П.П.)

                              Консультанти:

                              із спеціальної частини    _______________          (Рожков П.П.)

                              з охорони праці              _______________          (Сєріков Я.О.)

                              з економики                    _______________          (Станкевич В.П.)

                    Завідувач кафедри         _______________          (Гриб О.Г.)

2002

 
 


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

Факультет "ЕОМ"            Кафедра "Електропостачання міст"

Спеціальність "Електротехнічні системи електроспоживання"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ЕМ

д.т.н., проф. _________ Гриб О.Г.

"___" _____________  2002 г.

ЗАВДАННЯ

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ СТУДЕНТУ

Швецова Сергiя Миколайовича

(прізвище, им'я, по батькові)

1.Тема проекту _"Розвиток мережі 110 кВ промислового району «МР»               _

затверджена наказом по академії №   231-03   від   « 19 »      квітня       2002 р.

2. Термін здачі виконаного проекту __________01 червня 2002 р.____________

3. Вихідні дані до дипломного проекту:  план-схема мережі району__________

____ дані по навантаженням існуючих підстанцій  __                    _____________

____дані по навантаженням нової підстанції      _____                                ______

____дані існуючих ліній                                               _______________________

_____________________________________________________      ___________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці

____розрахунок навантажень району                   ________________________

____розрахунок баланса потужності            __________________________   

____вибір схеми електропостачання                                        ____    __________

____розрахунок струмів КЗ і вибір високовольтного обладнання_____________

____охорона праці     _______________________________________________

____економічний розділ__________________________         ______________

____спеціальна частина____________________________  ________________

5. Перелік графічного матеріалу

__1 Техніко-економічне порівняння варіантів                                                                             

__2 Потокорозділ в мережі                              ____________________________

__3. Електрична схема ПС 110 / 10 кВ           ______________________________

__4. План – розріз  ПС 110 кВ                                    _________________________

__5  Компоновка ЗРП 10 кВ                                   ___________________________

__6. Мікропроцесорна система обліку індикації споживаної потужності                           

6.  Консультанти проекту,  з  вказівкою розділів проекту, що відносятся  до  них 

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Основна частина

Рожков П.П.

Спеціальна частина

Рожков П.П.

Охорона праці

Сєріков  Я.О.

Економічна частина

Станкевич В.П.

       7.Дата видачі завдання_____________________________________________

                    Керівник                                                                 __________________

                                                                                                                  (підпис)

                    Завдання прийняв до виконання                          __________________

                                                                                                                  (підпис)

                                                               КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Похожие материалы

Информация о работе