Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 23

Діференціальні захисти підрозділяються на повздовжні та поперечні. Повздовжній діференціальний захист служить для захисту як паралельних так і одинарних ліній.

2. М І К Р О П Р О Ц Е С О Р Н А  С И С Т Е М А  О Б Л І К У

С П О Ж И В А Н Н Я  Е Л Е К Т Р И Ч Н О Ї  Е Н Е Р Г І Ї

2.1. Автоматизована система обліку та контролю енергії для промислових підприємств

Електрогенеруючі базові потужності в Україні значно перевищують маневрові, необхідні для покритя потреби в електроенергії в періоди пікового попиту. Екстенсивне використання електроенергії, дефіцит потужностей в години пікових навантажень ускладнює підтримку балансу між потужностями генерацій та споживання. Створення маневрових потужностей потребує значних коштів та тривалого часу. Для підтримки генерування та споживання електроенергії постійно приходиться вводити обмеження на електроспоживання. Обмежети відключення можливо шляхом визволення маневрових генеруючих потужностей при управлінні електричними навантаженнями споживачів у період пікових навантажень. Проблема потребує комплексних досліджень, ретроспективного аналізу, але можно стверджувати, що в її рішенні важливіше значення має підвищення рівня вимірювання та оперативного управління.

          Досконалення управління електричними навантаженнями буде сприяти стабілізації енергетики та забезпеченню надійного електроспоживання.

          Економічну ефективність роботи енергосистеми значно підвищує установка сучасних автоматизованних систем контролю та обліку електроспоживання (АСКОЕ).

          Розглянемо структуру АСКОЕ на прикладі обладнення фірми Siemens, виготовленного на Швейцарському підприємстві. Двохрівнева АСКОЕ, структурна схема якої представлена на малюнку 2.1, побудована на базі інтелектуального багатофункціонального мікропроцесорного лічильника електроенергії, сучасної техніки передачі інформації, а також найновіших розробок програмного забезпечення. На нижньому рівні (РЕМ) лічильники об¢єднуються в інформаційну мережу (серійна система С300). На підстанції підприємства 1,......, n встановлені лічильники та апаратура збору та первинної обробки вимірянних даних. За допомогою програмного забезпечення для збору та обробки даних С300, по різних каналах зв¢язку, відбувається передача виміряних даних у службу АСУ або у диспетчерський пункт змінному інженеру підприємства 1,......, n.

          Основними елементами такої двохрівневої АСКОЕ є електронний мікропроцесорний лічильник електричної енергії класу точністі 0,2 S – 0,5S. Високоточні лічильники вимірюють активну та реактивну енергію в обох напрямках, реєструють, запам¢ятовують, відображують виміряні величини, статусну інформацію, повідомлення тестової самодіагностики та проводять різноманітну тарифікацію. Миттєві значення струму та напруги обробляються за алгоритмами, які забезпечують практичну належність точності вимірювань від випадкових перешкод.

          Програмно-апаратні та технічні засоби  системи С300 забезпечують: багатоканальні накоплення, регистрацію та збереження вимірювальної та службової інформації, яка находить від лічильників електричної енергії на імпульсні входи, через цифрові інтерфейси RS 485 та “струмова петля”; обробку, перетворення, обчислення та передачу отриманних даних; відображення та документування накопиченної вимірювальної інформації; відтворювання та вимірювання інтервалів часу; автоматичний контроль та синхронизацію руху вбудованного годинника; автоматичний контроль функціювання апаратного та програмного забезпечення, електронних лічильників та стану каналів зв¢язку.

          Система С 300 вимірює параметри (потужність, енергію) і передає їх на комп¢ютер, де проходить обробка інформації та вимірюються інші параметри. Крім того, визначається відхилення контролюючого параметра від заданного та прогнозується значення параметра на найблищий інтервал часу.

          Малюнок 2.1. Структурна схема двохрівневої АСКОЕ