Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 18

åQкуі  =  Крм * å Q|| ni +  å DQті +  å DQлj - å Q| г - å DQcj,       

                              i=1                               i=1                   i=1                  j=1                                j=1

де приймаємо: Q|| ni  та DQті  із табл. 1.8; DQлj із розпечатки å (Qн – Qк);

DQcj – із табл. 1.7;

 n

åQкуі  =  0,95*31,6+3,63+7,1+-52,12-10,6 = -20,97 (Мвар)

i=1

Негативне значення åQкуі  вказує на відсутність необхідності в компенсуючих пристроях. 


Малюнок 1.8. Схема заміщення мережі та потокорозподіл для режиму найменьших навантажень.


1.8. Вибір основного електрообладнання підстанції, яка проектується

1.8.1. Розрахунок струмів короткого замикання

Для вибору обладнання підстанції необхідно розрахувати величину струмів короткого замикання (КЗ) на шинах 110 кВ та 10 кВ. Схема заміщення мережі для розрахунку струмів КЗ має вигляд (малюнок 1.9):

Малюнок 1.9. Схема заміщення для розрахунку струмів КЗ

Розрахунок струмів КЗ виконуємо у іменованної системі одиниць. Система задана потужністю КЗ на шинах 110 кВ джерела живлення підстанції, Sc = 3700 МВ*А.

Визначаємо опір елементів схеми заміщення:

-  опір системи

                                              (1.40)

-  опір лінії ПЛ (7) – 6

Хл (7)-6 = 9,77 (Ом)

          У якості розрахункового, приймаємо умову виникнення КЗ при послідовній роботі лінії, коли струм короткого замикання буде найбільшим.

          Еквівалентний опір елементів схеми заміщення до точки К1:

ХК1екв. = Хс + Хл (7)-6 = 3,64 + 9,77 = 13,41 (Ом)

          Опір трансформатору:

Хт1 = Хт2 = 220,4 (Ом)

          Еквівалентний опір елементів схеми заміщення при КЗ на шинах 10 кВ (точка К2):

Хк2 екв. = Хс + Хл + Хт = 3,64 + 9,77 +220,4 = 233,81 (Ом)

          Початкове значення періодичної складової струму КЗ у точці К1:

                                             (1.41)

          Початкове значення періодичної складової струму КЗ у точці К2:

          Реальний струм КЗ у точці К2:

          Ударний струм КЗ:

Іу = Ö2 * Ік п.с. * Ку,                                        (1.42)

де Ку – ударний коефіцієнт, який залежить від постійного часу затухання аперіодичної складової струму короткого замикання Та. Для системи, яка зв¢язана з збірними шинами 6-10 кВ, де розглядаються короткі замикання через трансформатори потужністю 5,6-32 МВА у одиниці, Ку =1,6-1,82; Та = 0,02-0,05.

          У точці К1:

іу = Ö2 * 5 * 1,67 = 11,8  (кА)

          У точці К2:

іу = Ö2 * 5,48 * 1,8 = 13,95 (кА)

          Допускаємо, що амплітуда ЕРС та періодичної складової струму КЗ незмінні у часі, тому струм КЗ через час t; який рівний часу вимкнення буде:

для точки К1: Іп1 t = Ік1пс = 5 (кА)

для точки К2: Іп1 t = Ік2пс = 5,48 (кА)

Аперіодична складова струмів КЗ у момент розходження контактів вимикача:

іа = Ö2 * Іпс * е-t/Tа;                                         (1.43)

де t – час розходження  контактів після початку КЗ. Для вимикача на стороні ВН t = 0,06 с, на стороні НН t = 0,1 с.

Для точки К1:

іа = Ö2 * 5 * е-0,06/0,025 = 0,64 (кА)

Для точки К2:

іа = Ö2 * 5,48 * е-0,1/0,05 = 1,04 (кА)

Інтеграл Джоуля:

Вк = І2п.с * (t + Та);                                                  (1.44)

Для точки К1:

Вк = 52 * (0,06+0,025)= 2,12 (кА2*с)

Для точки К2:

Вк = 5,482 * (0,1+0,05)= 4,5 (кА2*с)

Результати розрахунків струмів КЗ приведені у таблиці 1.17.

Таблиця 1.17. Струми короткого замикання на шинах підстанції.

Місце КЗ

Струм КЗ у початковий момент Іпс, кА

Ударний струм КЗ іу, кА

Струм КЗ у  момент розходження контактів Іпt, кА

Аперіодична складова  струму КЗ іа, кА

Інтеграл Джоуля Вк,

кА2

На шинах

110 кВ

5

11,8

5

0,64

2,12

На шинах

10 кВ

5,48

13,95

5,48

1,04

4,5

1.8.2. Вибір високовольтних електричних апаратів, розподільних пристроїв та струмоведучих частин

Високовольтні електричні апарати, вибираються по умовам нормального режиму та перевіряються по умовам коротких замикань. При цьому для усіх апаратів проводиться: