Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 38

ФОТгэк– фонд оплати праці експлуатаційного персоналу, тис. грн.;

Осн– нарахування на ФОТ по соціальним заходи, тис. грн.;

ТЗР– транспортно-заготівельні роботи, тис. грн.;

Рсн– вартість електроенергії на власні нестатки, тис. грн.;

Ру– управлінські витрати.

Для визначення розміру ФОТгэк треба знати чисельність персоналу, зайнятого на обслуговуванні й експлуатації спроектованої системи.

До складу промислово-виробничого персоналу (ППП) входять робітники (основні, допоміжні та обслуговуючі) і що служать (управлінський персонал, інженерно-технічні працівники та інші фахівці).

Розрахунок загальної чисельності обслуговуючого персоналу мережі Чспппп виконується на підставі суми умовних одиниць (табл. 4.1) з урахуванням штатного коефіцієнта Кшт, що являє собою явочну чисельність ППП на 100 умовних одиниць.

Чспппп=(Кшт´УЕ/100)´Кпер                                            (4.3)

де Кпер– коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову.

Міненерго України рекомендує приймати в розрахунках Кшт=2.63 чол/100УО.

Коефіцієнт переведення Кпер визначають у залежності від запланованого відсотка неявок персоналу Lн.

Кпер=1+Lн                                                     (4.4)

Розрахунок Lн виконаний у табл. 4.2. Отримане Lн=19.91 %, тоді

Кпер=1+0,1991=1,1991

По формулі (4.3) знаходимо обліковий склад ППП

Чспппп=(2,63´696,4/100)´1,1991=22 чол

Розподіл облікового і явочного складу по категоріях показане в табл. 4.3.

Річний фонд заробітної плати визначається по категоріях працюючих і елементам фонду: основна і додаткова заробітна плата, оплата невиходів на роботу, обумовлених законодавством.

Основною формою оплати праці в енергетику є почасово-преміальна.

Основна заробітна плата– це оплата праці по встановленому місячному тарифі (ставці) з урахуванням категорії працюючих:

ФЗПгосн=МТС´Чяв´12,                                                                         (4.5)

де МТС– місячна тарифна ставка одного працюючого, грн.;

     Чяв– явочна чисельність категорії працюючих, чол;

     12– кількість календарних місяців у році.

Таблиця 4.2. Баланс робочого часу одного працюючого

№ п/п

Елементи фонду часу

Розрахункова величина

Методика розрахунку нормативи

1

Число календарних днів у році

365

за календарем

2

Число неробочих днів усього

У т.ч. 2.1 Вихідних

2.2 Святкових

112

104

8

стр. 2.1 + стр 2.2

за календарем

за календарем

3

Кількість годин у зміну

8

6–8 годин

4

Номінальний (режимний) фонд робочого часу

4.1 днів

4.2 годин

253

2024

стр. 1–стр.2

стр. 4.1´стр.3

5

Невиходи на роботу цілоденні

5.1.  Днів

5.1.1. Тарифна відпустка

5.1.2. Навчальна відпустка

5.1.3. По хворобах

5.1.4. У зв'язку з пологами

5.1.5. Виконання державних і суспільних обов'язків

5.1.6. Інші невиходи з вини адміністрації

5.2.  Годин

48

24

5

7

6

3

3

384

Сума стр. 5.1.1–5.1.6

16-24

2,5-5

6-8

4-6

1-3

1-3

стр. 5.1´стр. 3

6

Внутрізмінні втрати часу в годинах– усього

у т.ч. 6.1– скорочені передсвяткові дні

6.2. Скорочений день для підлітків

6.3. інші внутрізмінні простої

19

8

7

4

сума стор. 6.1 -стор.6.3

стр. 2.9

5-10 годин

3-5 годин

7

Загальна кількість годин невиходу

403

стр. 5.2+стор. 6

8

Ефективний фонд робочого часу– годин

1627

стр. 4.2–стр.7

9

Відсоток невиходів на роботу Lн

19.91

Lн=стор.7´100/стор. 4.2

Додаткова заробітна плата являє собою різні доплати до тарифної частини. У дипломному проекті досить врахувати надбавки за умови праці, сполучення професій, премії. Фонд додаткової заробітної плати визначається як сума відповідних доплат з урахуванням категорії працюючих:

ФЗПгдоп=[(МТС´i´а)´Чяв+(МТС´q´b)´Чяв+(МТС´g)´Чяв]´12       (4.6)