Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 42


4.3. Розрахунок питомих техніко-економічних показників зпроектованої мережі

Основним питомим показником роботи мережі є експлуатаційні витрати на одиницю продукції, тобто собівартість передачі електроенергії (З). Визначимо собівартість передачі електроенергії, отриманої із шин центра живлення (Сш), і корисно-доведеної до споживача (Спд).

У першому випадку:

Сшгпол / Эш коп/кВт·´г                                                  (4.21)

В другому:

Спд=ЭЗг / Эпд коп/кВт´·г                                                  (4.22)

У формулах (4.21), (4.22) Эш і Эпд– електроенергія, отримана із шин центра живлення і відпущена споживачам відповідно.

Кількість електроенергії отриманої із шин:

Эшнбш·Тнб=95,32´4000´103=381280´103 кВт´год

Кількість електроенергії корисно відпущеної:

Эпднбнагр·Тнб=94,8´4000´103=379200´103 кВт´год

Собівартість передачі електроенергії, відпущеної із шин центра живлення:

Сш=87744400/381280000=0,238 коп/кВт´год

Собівартість передачі корисно-доведеної електроенергії:

Спд=87744400/379200000 =0,231 коп/кВт´год

Питомі експлуатаційні витрати на умовну одиницю:

УЭЗуе=ЭЗг/SУЕ=839,944/696,4=1,2 тис грн./УЕ

на одиницю капітальних витрат:

УЭЗкз=ЭЗг/КЗ=83994400/9563800=8,78 коп/грн.

на 1 км ліній

УЭЗ=ЭЗг/S=839,944/232,82=3,6 тис.грн/км,

де S– довжина мереж, км.

Питомі капітальні витрати на одну умовну одиницю:

УКЗуе=КЗ/УЕ=9563,8/ 696,4= 13,7 тис.грн/УЕ

на 1 км лінії:

УКЗS=КЗ/ S= 9563,8/232,82=41 тис.грн/км

на 1 кВт навантаження:

УКЗР=КЗ/ Р= 9563,8/95320=0,1 тис.грн/кВт

на одного працюючого:

УКЗппп=КЗ/Чспппп= 9563,8/22=434,7 тис.грн./чол.

Питома трудомісткість на обслуговування 1 км мережі

УВsг / S н·год./км,

де Тг– загальна річна трудомісткість обслуговування.

Трудомісткість обслуговування визначається на підставі річного ефективного фонду часу (Фэф), узятого з табл. 4.2 і чисельності працюючих (Чявппп) з табл. 4.3.

Тг= Фэф·Чявппп=1627´19=30913 н·год.

УВs=30913/232,82=132,7 н·год./км

Питома трудомісткість на УЕ

УВуег/ SУЕ =30913/696,4= 44,4 н·год./УЕ

Продуктивність праці персоналу характеризується коефіцієнтом обслуговування (Коб), що може бути визначений двома методами:

1) Коб=УЕ/ Чспппп=696,4/22= 31,62 УЕ/чол

Оптимальна величина показника лежить у межах Коб=(20-45) УЕ/чол.

2) К¢об= Чспппп/S =22/232,82= 0,1 чол/км

Питомі амортизаційні відрахування на умовну одиницю визначаються по формулі:

УАОоб=АОгоб/ SУЕ= 397060/696,4=570,1 грн./УЕ

АОгоб= АОгв+ АОгкр= 271,628+125,432=397,06 тис.грн.

Значення АОгв і АОгкр прийняті з табл. 4.5

Середня норма амортизаційних відрахувань у цілому по мережі:

aу=(АОгв/ КЗ)´100=(271,628/9563,8)´100=2,84 %

aкр=(АОгкр/ КЗ)´100=(125,432/9563,8)´100=1,3 %

aпро=aу+aкр=2,84+1,3=4,14 %

Значення отриманих питомих показників зведені в табл. 4.8.

Таблиця 4.8. Питомі техніко-економічні показники спроектованої мережі

№ п/п

Найменування показника

Позначення

Одиниця виміру

Кількісна величина

Собівартість передачі електроенергії

1

Отриманої від шин

Сш

коп/кВт´г

0,238

2

Корисно-доведеної

Спд

коп/кВт´г

0,231

Питомі експлуатаційні витрати на:

3

Умовну одиницю

УЭЗуе

тис. грн./УЕ

1,2

4

Одиницю кап. витрат

УЭЗкз

коп/кВт´г

8,78

5

1 км ліній

УЭЗs

тис. грн./км

3,6

Питомі капітальні витрати на:

6

Умовну одиницю

УКЗуе

тис. грн./УЕ

13,7

7

1 км ліній

УКЗs

тис. грн./км

41

8

1 кВт навантаження

УКЗр

тис. грн./кВт

0,1

9

Одного працюючого

УКЗппп

тис. грн./чол

434,7

Питома трудомісткість на:

10

Обслуговування 1 км мережі

УВs

н·год./км

132,7

11

Умовну одиницю

УВус

н год./УЕ

44,4

12

Коефіцієнт обслуговування

Коб

УЕ/чол

31,65

13

Коб

чол/км

0,1

14

Питомі амортизаційні відрахування

УАОоб

грн./УЕ

570,1

15

Середня норма амортизаційних відрахувань

 aпро

%

4,14