Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 83

Зручно мати можливість програмувати або конфігурувати мікросхему безпосередньо на її робочому місці без вилучення з монтажної плати пристрою, без фізичного доступу до всіх її виводів та без застосування спеціального апаратного програматора. Якщо під час роботи пристрою виявляться недоліки або виникне потреба в модернізації, мікросхему можна перепрограмувати. Така можливість, яка позначається терміном in-system programmability (ISP) – програмованість у системі, є в мікросхем, що містять комірки периферійного сканування  BSC  (Boundary-Scan Cells). Майже всі сучасні ІС провідних фірм-виробників мають властивості ISP. Об’єднаною групою по тестах Joint Test Action Group (JTAG) схему тестування BST було покладено в основу стандарту IEEE Std 1149.1, який визначає інтерфейс JTAG – сукупність засобів і порядок операцій для тестування ІС без фізичного доступу до кожного її зовнішнього виводу.

Ідея периферійного скану­вання ілюструється спрощеною схемою на рис. 9.13. Периферійні комірки BSC можуть працю­вати у двох режимах. У робо­чому режимі логічні комірки кристалу з’єднано із зовніш­німи вхідними xi та вихідними yi виводами і BSC не змінюють функціонування пристрою.

Рисунок 9.13

У ре­жимі програмування ПЛІС функціонує послідовним виконанням команд за допомогою вбудова­них контролерівJTAG і ISP (див. рис. 9.7). Си­гналом керу­вання ТМS мультиплек­сорами (на рис. 9.13 показано пере­мика­чами) зв’язки перемикаються: крис­тал від’єднується від зов­нішніх входів, з комірок BSC утворюються вхід­ний і вихід­ний регістри зсуву, за допомо­гою яких здійснюється перифе­рійне сканування. Вхідні тес­тові дані в по­слідовному коді надходять на вхід TDI послідо­вного введення вхідного ре­гістра і за позитивними пере­падами тактових імпульсів TCK відбувається послідовно-паралельне пере­творення, після чого інформація з регістра по­дається в кристал у паралель­ному коді. Через входи паралельного введення вихідного регістра дані з кри­стала запису­ються до вихідного регістра, пі­сля чого за негативними пере­падами такто­вих імпульсів TCK відбувається паралельно-послідовне пере­творення – з виходу послідовного виведення ТDO знімаються вихідні тес­тові дані в по­слідовному коді.

Така схема периферійного тестового сканування, що позначається аб­ревіатурою BST (Boundary-Scan Test), використовується для перевірки на­явності контактів на друкованій платі і на порожність ІС, її програмування або конфігурування в системі, верифікацію, функціональне тестування та випробування ІС. Для автоматичного виконання таких операцій програматор (програмний модуль MAX+PLUS II) формує тестовий код, який вводиться до комірок мікросхеми зі входу TDI. Відтак з виходу ТDO зчитується результат і порівнюється залежно від операції, наприклад, з програмувальним або сигнальним файлом.

9.1.3.3 Схеми програмування і конфігурування

а) Програмування однієї мікросхеми в системі. Виводи ІС, призначені для програмування, мають бути з’єднані на монтажній платі зі стандартним 10-штирковим рознімачем 1DC10M інтерфейсу JTAG (рис. 9.14, а). За допомогою одного з інтерфейс­них завантажувальних пристроїв цей рознімач з’єднується з комп’ютером РС, завдяки чому під час програмування або конфігурування відбувається обмін даними між програматором MAX+PLUS II і мікросхемою.

а)

б)

Рисунок 9.14

Поширеним є завантажувальний пристрій ByteBlasterMV, який є 10‑жильним стрічковим кабелем DB25 з двома рознімачами на кінцях. Один з них з’єднується з рознімачем JTAG, розташованим на платі з мік­росхемою, а другий через шинний формувач (який живиться від джерела VCC на платі з ІС і змонтований в корпусі рознімача), з’єднується з 25‑контактним рознімачем паралельного LPT-порту комп’ютера. Програмування з ByteBlasterMV (ByteBlaster MultiVolt) може застосовуватися за напруг живлення VCC = 2,5 В; 3,3 В та 5 В, а різновид ByteBlaster є придатним лише за напруги 5 В. За значного (більше 1,2 м) віддалення плати з мік­росхемою від комп’ютера використовують завантажувальні пристрої BitBlaster або MasterBlaster, що з’єднують стрічковим ка­белем RS-232 рознімач JTAG на платі з послідовним портом комп’ютера RS-232 (порт COM).