Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 19

б) натисненням кнопки періодичної послідовності викликати діалогове вікно значень накладання записів (Overwrite Count Value), в якому ввести потрібні параметри послідовності, зокрема, початковий рівень сигналу (Starting Value) – залишити 0 (у разі потреби ввести 1); півперіод послідовності імпульсів (Count Every) – залишити таким, що за замовчуванням дорівнює крокові сітки (у разі потреби ввести інший); помножити на (Multiplied By) – залишити 1;

в) натисненням у цьому вікні ОК вводимо ча­сову діаграму змінної x1 у формі меандра;

г) повторюємо кроки а), б), в) для всіх інших вхідних сигналів, збільшуючи вдвічі період послідовності в міру зростання номерів розрядів змінних введенням коефіцієнтів множення (Multiplied By) на 2, 4, 8 і т. д.

F Примітки:

1. Ввести значення змінних можна та­кож в інший спосіб. Для цього протягуємо інстру­ментом виділення значень або інстру­ментом вибору над віссю змінної на одному кроці або кількох кроках ча­сової сітки при натиснутій лівій кно­пці – виділений ін­тервал заливається чорним. Відтак фіксуємо потрібне зна­чення натисненням кнопки секції зна­чень на вертикаль­ній палітрі, напри­клад, логічна 1. У такий самий спосіб вводимо потрібні рівні на всіх інших ділянках часових діаграм. Для виправлення помилково введеного рівня слід так само виділити чорним хибний інтервал і зафіксувати кнопкою потрібний рівень, наприклад, замінити логічну 1 на логічний 0.


2. Якщо в меню Options виставлено прапорець Snap to Grid (прив’язка до часової сітки), то ділянки часових діаграм виділяються (отже і фіксуються на них рівні) на інтервалах, кратних кроку часової сітки. Для введення значень на довільних інтервалах незалежно від кроку сітки слід зняти зазначений прапорець.

3. Крок сітки можна змінити (для зручності введення або перегляду) у будь-який час, це не впливає на моделювання. Відображення сітки на екрані, як і в графічному файлі, включається та виключається прапорцем Show Grid в меню Options.

2.2.3.5 Зберегти зміни, внесені до файла часових діаграм, і запустити редакторфункціонального моделювання (Simulator):

 а) піктограмою (зображена зліва) Saves ... and starts the Simulator (зберегти відкриті файли часових діаграм і запустити імітатор – редакторфункціонального моделювання) викликати діалогове вікно Simulator: Timing Simulation, в якому переконатися, що моделюється файл потрібного проекту, перевірити значення початку (Start Time) і кінця (End Time) процесумоделювання;

б) в інформаційному віконці MAX+plus II – Simulator з повідомленням про відсутність помилок (errors) та застережень (warnings) натиснути ОК (усунувши, у разі потреби, хиби, що було виявлено) та закрити діалогове вікно Simulator: Timing Simulation.

F Примітка. Запустити редакторфункціонального моделювання можна також піктограмою (зображена в підпункті 2.3.3.5, а) друга зліва)  Opens the Simulator – відкрити імітатор (або з меню File > Save і меню MAX+plus II > Simulator) та в діалоговому вікні Simulator: Timing Simulation натиснути кнопку Start.

Приклад:\max2work\tutorial\2lab\200.scf.

F Примітка. Вставити рядок коментарів до файла часових діаграм або відредагувати існуючий текст можна інструментом Enters new text: натиснути зазначений інструмент, клацнути ним рядок у вільному місці робочого поля і ввести текст.

2.2.4 Проаналізувати результати проектування пристрою в різних елементних базисах примітивів

2.2.4.1 Доповнити той самий графічний файл схемою в базисі АБО‑НЕ зі спільними вхідними портами (див. приклад: проект d:\max2work\tutorial\2lab\200), скомпілювати та виконати функціональне моделювання, доповнивши часові діаграми вихідним сигналом нової схеми.

2.2.4.2 Перевірити, чи узгоджуються вихідні функції реалізованих схем  з таблицею відповідності на всіх наборах змінних, користуючись часовим маркером (п. 1.2.2.1). 

2.2.4.3 Виміряти швидкодію за часовими діаграмами автоматично (часовим аналізатором) та зберегти результати часового аналізу в текстовому файлі  (п. 1.2.3).