Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 90

Виконати фізичне програмування ПЛІС EPM7128S для реалізації функції згідно з варіантом завдання 3, б).


Додаток Б

Таблиці до опису лабораторного стенда

Таблиця Б1 – Дублювальні роз’єми мікросхеми EPM7128S

P1

P2

P3

P4

Зовнішній

Внутрішній

Зовнішній

Внутрішній

Зовнішній

Внутрішній

Зовнішній

Внутрішній

75

76

12

13

33

34

54

55

77

78

14

15

35

36

56

57

79

80

16

17

37

38

58

59

81

82

18

19

39

40

60

61

83

84

20

21

41

42

62

63

1

2

22

23

43

44

64

65

3

4

24

25

45

46

66

67

5

6

26

27

47

48

68

69

7

8

28

29

49

50

70

71

9

10

30

31

51

52

72

73

11

Х

32

Х

53

Х

74

Х

Таблиця Б2 – Контакти рознімача  JTAG_IN

Контакт

Сигнал JTAG

Призначення

1

TCK

Тактові імпульси

2

GND

Земля

3

TDO

Вихід даних

4

VCC

Напруга живлення (+)

5

TMS

Керування

автоматом JTAG

6

Не задіяний

7

Не задіяний

8

Не задіяний

9

TDI

Вхід даних

10

GND

Земля

Таблиця Б3 – Режими програмування

Режим

TDI

TDO

DEVICE

BOARD

Програмування мікросхеми

C1&C2

C1&C2

C1&C2

C1&C2

Конфігурування мікросхеми

C2&C3

C2&C3

C1&C2

C1&C2

Сумісне конфігурування двох мікросхем

C2&C3

C1&C2

C2&C3

C1&C2

Об'єднання кількох плат UP2

C2&C3

Відкритий

C2&C3

C2&C3

Таблиця Б4 – Семисегментні індикатори мікросхеми EPM7128S

Сегмент

Контакти мікросхеми, приєднані до першого знакомісця

Контакти мікросхеми, приєднані до другого знакомісця

а

58

69

b

60

70

c

61

73

d

63

74

e

64

76

f

65

75

g

67

77

DP (знак десяткового дробу)

68

79


Навчальне видання

Віктор Леонідович Кофанов

Олександр Володимирович Осадчук

Дмитро Володимирович Гаврілов

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ

НА ОСНОВІ САПР MAX+PLUSII

Навчальний посібник

Оригінал-макет підготовлено Гавріловим Д.В.

Редактор Т.О. Старічек

Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

Підписано до друку                               Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42                                 Папір офсетний

Друк різографічний                               Ум. друк. арк.

Тираж           прим.

Зам. № 

Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ