Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 13

г) запустити ча­со­вий аналізатор натис­ненням кно­пки Start у вікні аналізатора, відтак натиснути OK у ві­конці про закін­чення (completed) аналізу, після чого матриця виявля­ється заповненою. Відтак нею можна скористатися для визначення  шляхів поширення сигна­лів, тривалості сформованих імпу­льсів тощо.

F Примітка. З огляду на те, що матриця затримок (у первісному вигляді) не зберігається, її легко відновити: ввести ім’я проекту активного файла та запустити часовий аналізатор.

ґ) Зберегти результати аналізу у формі таблиці текстового файла з розширенням .tao(Timing Analyzer Output File – вихідний файл часового аналізатора): при активному вікні Timing Analyzerіз заповненою таблицею (інакше відновити її як зазначено в примітці) натиснути піктограму збереження файла (або з меню File > Save Analysis As) та натиснути OK у віконці Save Analysis As.

д) Відкрити текстовий файл із таблицею затримок: натиснути піктограму відкриття файла Opens а file (або з меню File > Open) > Tеxt Editor files > .tao> [ім’я проекту]. tao> OK (або В** по назві файла у віконці Files). Таблиця затримок (1det.tao) набуде вигляду на зразок наведеного фрагменту.

DELAY MATRIX Матриця затримок

-------------------------------------------------------------------

SOURCE  DESTINATION  MIN_PATH MAX_PATH

                         Джерело  Адресат                              Шлях

x               dx1n                     4.5ns              6.4ns

x               dx2n                     4.5ns              6.4ns

x               dx3                       4.5ns              6.4ns

F Примітки:

1. Якщо файл з таким ім’ям вже існує, надійде запит: перезаписати файл (наприклад, з метою виправити його) чи додати до існуючого.

2. Файл можна записати і за іншою директорією (наприклад, з метою документувати у власну папку).

1.2.3.4 Виміряти затримки поширення сигналів часовим аналізатором з урахуванням як зовнішніх виводів мікросхеми, так і внутрішніх вузлів.


а) Після виконання п. 1.2.3.3, а), б), в) внести до матриці Delay Matrix джерела (Source) – вузли, від яких потрібно почати відлічувати затримку поширення сигналів: меню Node > Timing Analysis  Source > Type (у цій закладці діалогового вікна Timing Analysis Source вибрати тип вузлів, наприклад, Inputs – входи і Combinational – комбінаційні кола) > установити прапорець Show All Node Name Synonyms, якщо потрібно продивитися всі доступні з вибраних джерел > Clear для очищення закладки Selected Nodes > List для запису доступних вузлів до закладки Available Nodes  > вибрати вузол у віконці Available Nodes > натиснути стрілку => для перенесення цього вузла до віконця Selected Nodes > вибрати всі потрібні джерела повторенням двох останніх дій > OK (або Cancel, якщо треба скасувати зроблений вибір вузлів і вийти з діалогового вікна).

F Примітка. Аби надмірно не ускладнювати матрицю, доцільно обмежитися мінімумом вузлів, достатнім для досягнення мети аналізу. Наприклад, для аналізу детектора фронтів варто вибрати такі джерела: вхід x та виходи буферів ЕХР (:5.OUT, :6.OUT) з ідентифікаційними номерами 5 і 6.

б) Внести до матриці Delay Matrix адресати (Destination) – вузли, на яких закінчується відлік затримки поширення сигналів відносно вибраних джерел: меню Node > Timing Analysis Destination, відтак вибрати тип вузлів, наприклад, Outputs (виходи) і Combinational та виконати такі самі дії, як у п. 1.2.3.4, а). Наприклад, можна обмежитися виходами трьох детекторів фронтів і двома внутрішніми вузлами – виходами буферів ЕХР.

 

F Примітка. Внести до матриці Delay Matrix джерела Source та адресати Destination можна й іншими шляхами:

а) з контекстного меню у графічному файлі: натиснути В2 по порту чи іншому елементу (виділиться червоним кольором) > вибрати в контекстному меню Timing Analysis > Source – для джерела або Destination – для адресата, або Cutoff (зупинення) – для вузла, який не треба враховувати в матриці; продовжуючи, визначити таким чином всі джерела та адресати або: