Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 77

Аналогічним за принципом дії є елемент пам’яті конфігурації ПЛІС типу EPLD з електричним стиранням на транзисторі типу ЛІЗМОН з подвійним затвором (рис. 9.2, г). Між керувальним затвором і каналом вміщується оточена з усіх боків діелектриком провідна ділянка з полікремнію або металу, яка утворює другий затвор. Під час програмування до нього як у пастку потрапляє заряд, який залишається після зняття програмувальної напруги Uз. Запис здійснюється подачею на затвор високої напруги, при відімкненому затворі інформація зберігається, а подачею низької напруги (заземленням) відбувається швидке стирання пам’яті конфігурації. З метою зменшення затримки поширення через програмувальні ключі їх вилучають з кола передачі сигналу (рис. 9.2, д): якщо до ЛІЗМОН-транзистора записано логічну 1, сигнал передається через елемент І з малою затримкою, а якщо логічний 0 – ділянка між точками a, b розімкнена.

У ПЛІС типуSRAM-based програмованою точкою зв’язку є ключовий транзистор (pass-transistor) між точками a, b, а елементом пам’яті конфігурації – тригер (рис. 9.2, е). Під час програмування сигналом G = 1 тригер активізується і через вхід D до нього записується інформація. У робочому режимі сигналом G = 0 тригер перебуває в режимі зберігання конфігурації: якщо Q = 1, точки a, b відчиненим транзистором з’єднуються, а якщо Q = 0 транзистор зачинено і точки a, b залишаються роз’єднаними. До тригера не ставиться вимога високої швидкодії, тому його проектують з міркувань максимально можливої компактності і стійкості статичних станів. У такій схемі перед конфігуруванням не потрібна процедура стирання інформації, а енергонезалежність забезпечується елементами пам’яті, які не розподілені по всьому кристалу як ПТЗ. Після ввімкнення джерела живлення автоматично відбувається ініціалізація – процедура конфігурування шляхом перезаписування інформації з енергонезалежної пам’яті до тригерів. Тригерна пам’ять конфігурації широко застосовується в останніх розробка ПЛІС.

9.1.1.4 Принцип побудови програмованих логічних матриць

Для реалізації логічних функцій в диз’юнктивній формі спочатку в елементах І утворюють терми – добутки змінних, а відтак потрібні терми підсумовують в елементах АБО. Регулярні структури з елементів І та АБО, в яких змінні до входів елементів І та терми до входів елементів АБО вибираються за допомогою ПТЗ,  називають програмованимилогічними матрицями ПЛМ (Programmable Logic Array, PLA).

Проілюструємо утворення таких матриць на прикладі побудови повного суматора розрядів двох чисел ai, biта вхідного переносу до цього розряду cin (рис. 9.3, а). Мінімізуємо функцію вихідного переносу cout, а функція суми si не піддається мінімізації (рис. 9.3, б), тому їх ДНФ має вигляд:

де ti – відповідні терми.

а)

б)

в)

Рисунок 9.3

Реалізацію суматора згідно з цими виразами зображено на рис. 9.4, а. Вхідні однофазні сигнали ai, bi, cin у блоці вхідних буферів БВх перетворюються в парафазні і підсилюються за потужністю для забезпечення необхідного коефіцієнта розгалуження. У програмованій матриці з’єднань ПМЗ (Programmable Interconnect Array, PIA) за допомогою ПТЗ (ввімкнені елементи з’єднань позначено точками) виконуються потрібні з’єднання прямих або інверсних сигналів зі входами матриці МІ елементів І для утворення термів tj. Вихід кожного елемента І живить одну з вертикальних ліній матриці розподілу термів МРТ (Product-Term Select Matrix, PSM), щоб можна було використовувати одні й ті самі терми для утворення різних функцій. Горизонтальними лініями так само за допомогою ПТЗ вибираються  потрібні терми, які надходять до входів матриці МАБО елементів АБО, де і реалізуються задані логічні функції. Блок вихідних буферів БВих призначений для забезпечення навантажувальної здатності виходів, формування сигналів потрібної полярності та, у разі потреби, і рівнів (для зменшення споживаної потужності внутрішні елементи логічної матриці можуть живитися від джерела з меншою напругою, ніж зовнішні елементи). Вихідні буфери здатні виконувати й інші функції, зокрема, зберігати інформацію у вихідному регістрі, а за застосування елементів з трьома станами виходу також приєднувати ІС до зовнішньої шини або від’єднувати від неї додатковим сигналом дозволу OE.