Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 55

6.2.3.3 Виконати п. 6.2.3.1 на автоматично створених за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager різновидах мегафункцій тригерів і логічних елементів (див. п. 4.2.4.1) у тестовому файлі 6XXwiz_y.tdfпроекту 6XXwiz_y на кшталт схеми 3 файла 6XXy.gdf, для чого включити до складу проекту створені в п. 2.3 різновиди мегафункцій тригера і логічного елемента (Include Statement) без зазначення їх параметрів в підсекції Instance Declaration (non-parametererized) секції змінних (Variable Section) та в логічну секцію (Logic Section) вставити шаблон підсекції булевих рівнянь (Boolean Equation), за допомогою яких утворити з’єднання на зразок графічного файла. Перевірити правильність функціонування пристрою за часовими діаграмами 6XXwiz_y.sсf.

< Приклад: d:\max2work\tutorial\6lab\600wiz_y.tdf, 600wiz_y.sсf.

Контрольні питання та завдання

1. Складіть принципову електричну схему комірки пам’яті з двовходових базових елементів типу a) ТТЛ, б) ЕСЛ, в) МОН ТЛ (елемент АБО-НЕ), г) КМОН ТЛ (елемент І-НЕ) і покажіть: 1) які величини напруг діють на входах і виходах тригера в обох його статичних станах та чому тригер може перебувати в них необмежено довго; 2) в якому стані опиниться цей тригер, якщо один з його входів перебуває під рівнем а) логічного 0, б) логічної 1, а другий вхід підімкнено таким чином: а) закорочено на землю,  б) залишено вільним, в) підімкнено (через резистор) до джерела живлення, г) з’єднано з першим входом; 3) в якому стані опиниться цей тригер з надходженням забороненої для нього комбінації вхідних сигналів та при якій комбінації, що настає після забороненої, він перейде до невизначеного стану, а при якій – до визначеного; 4) у чому полягають умови, за яких можливе стрибкоподібне перемикання цього тригера, та як воно відбувається в даній схемі; 5) при якій мінімальній тривалості вхідних імпульсів надійно спрацьовуватиме зображений тригер та з якою максимальною частотою він зможе перемикатись (цифрові дані наведіть на прикладі конкретної серії ІС зазначеної елементної бази).

2. Наведіть а) перемикальну таблицю, б) таблицю переходів, в) характеристичні рівняння в МДНФ та МКНФ відносно прямого та інверсного виходів, г) логічні функції збудження для тригерів типу: 1) R, 2) , 3) Е, 4) RSC, 5) RC, 6) SC, 7) ЕС, 8) DС, 9) DCЕ, 10) ТЕ, 11) Е, 12) JKC, 13) JK, 14) JKЕ, 15) асинхронний JK.

3. Побудуйте граф перемикань та за допомогою позицій станів на схемі і часових діаграм охарактеризуйте швидкодію і вимоги щодо тривалості вхідних імпульсів і інтервалів часу, на яких заборонено змінювати вхідну інформацію для тригерів такого типу (через риску зазначено елементи або схема, за якими складено тригер):

а) асинхронних: 1) RS –  І-НЕ, 2) RS –  АБО-НЕ;

б) синхронних, керованих рівнем: 1) RSC – І-НЕ, 2) RSC – АБО‑НЕ, 3)  – І-АБО-НЕ, 4) RSC – І-АБО-НЕ, 5) DC – АБО-НЕ, 5) D – І‑АБО-НЕ та НЕ, 7) DC – І-АБО-НЕ, 8) DC – І-НЕ, 9) D – АБО НЕ, 10)  – АБО-НЕ;

в) за схемою МS: 1) RSC – з інвертором, 2) JKC – із забороненими зв’язками, 3) Т – з різнополярним керуванням на синхронних RS-тригерах, 4) D – з різнополярним керуванням на однофазних D-тригерах;

г) за схемою трьох тригерів: 1) DC, 2) JK, 3) Т, 4) ТЕ;

д) з імпульсно-потенціальним керуванням: 1) JKC, 2) DC, 3) ТЕ.


7   РЕГІСТРИ

Мета роботи: дослідження типових регістрів; побудова ЦПП на основі регістрів; засвоєння основ застосування регістрів у проектах, використання шаблону оголошення регістрів (Register Declaration); визначення швидкодії за допомогою регістрового дисплея; засвоєння основ побудови послідовнісного пристрою як скінченного автомата.

Домашнє завдання

! Спроектувати на основі регістра зсуву ЦПП згідно з варіантом завдання 7 (див. додаток А, варіанти завдання 7).

7.1  Стислі теоретичні відомості

Регістрами називаються ЦПП, що виконують операції запису (приймання, введення), збереження, перетворення (наприклад, шляхом зсуву) та зчитування (передавання, виведення) двійкових багатоцифрових чисел (слів). Особливістю регістрів є регулярність їх структури: кожний розряд складається з однакових тригера і додаткових елементів керування розрядом. Через це розрядність регістрів легко нарощується застосуванням програмованих ІС або з’єднанням кількох ІС жорсткої структури.