Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 39

Приклад:  d:\max2work\tutorial\4lab\400tx _mega.tdf, .scf.

F Примітка. Ім’я  мегафункції та її параметрів мають суворо відповідати формату, які для функції mux можна зчитати безпосередньо з її символу в графічному файлі.

5.2.5.4 У тому ж текстовому файлі виконати п. 4.2.5.1 на мегафункції мультиплексора lpm_mux шляхом доповнення підпунктів 2, 3, 5, 7 цього пункту потрібними даними (задля наочності див. файл d:\max2work\tutorial\4lab\400gr_mega.gdf, схема 6). 

Приклад: d:\max2work\tutorial\4lab\400tx _mega.tdf, .scf.

F Примітка. Ім’я та параметри мегафункції lpm_mux можна зчитати з її прототипу (AHDL Function Prototype) у довідці клацанням по імені в текстовому файлі або по символу в графічному файлі (або з меню Help > Mega-functions/LPM > Iм'я мегафункції > AHDL Function Prototype, чи з контекстного меню клацанням В2 по графічному символу > Edit Ports/Parameters > Help on “Iм'я мегафункції” > AHDL Function Prototype).

Контрольні питання та завдання

1. Самостійно синтезуватимультиплексорзайого текстовим описом:

а) з використанням оператора таблиці відповідності TruthTableStatement (надати нове ім’я проекту 4XХtab, створити текстовий файл 4XХtab.tdf, до якого ввести заголовок (Title Statement),  вхідні і вихідні вектори (SubdesignSection), логічний блок (Logic Section),  підсекцію таблиці відповідності (Truth Table Statement), відтаквиконати компіляцію, функціональне моделювання та автоматичне порівняння утворених таким чином часових діаграм;

б) з використанням умовного оператора IfThen у проекті 4XXif_then шляхом створення текстового файла 4XXif_then.tdfі аналізу результатів так само, як у підпункті а), в якому замість таблиці відповідності ввести операторIf Then Statement;

в) з використанням оператора вибору Caseу проекті 4XXcase шляхом створення текстового файла 4XXcase.tdfі аналізу результатів так само, як у підпункті а), в якому замість таблиці відповідності ввестиоператорCase Statement.

2. Як слід каскадувати мультиплексори з метою збільшення розрядності?

3. Як пов’язані між собою кількість адресних і інформаційних входів у  мультиплексорі?

4. Запишіть вираз для вихідної логічної функції мультиплексора 8:1 та побудуйте його схему.

5. Спроектуйте на мультиплексорах: 1) ЦКП для реалізації логічної функції, що задана варіантом завдання 2; 2) шифратор 4:2; 3) пріоритетний шифратор 4:2.


5  АРИФМЕТИЧНІ ПРИСТРОЇ

Мета роботи: дослідження типових арифметичних пристроїв – суматорів, арифметико-логічних пристроїв, помножувачів і компараторів; побудова ЦКП на суматорах і компараторах; засвоєння основ створення ієрархічних проектів.

Домашнє завдання

! Спроектувати заданий згідно з варіантом (див. додаток А, варіанти завдання 5) пороговий елемент на суматорах і компараторах.

5.1  Стислі теоретичні відомості

5.1.1  Двійкові суматори

Пристрій, що виконує арифметичну операцію додавання двох розрядів а, b двійкових чисел А, В є півсуматором (HS - Halfsum - півсума). Його вихідні логічні функції суми s та перенесення (Carry) с до старшого розряду (рис. 5.1, а)

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

и)

Рисунок 5.1

                                                     (5.1)

можна реалізувати на елементах виключне АБО та І (рис. 5.1, б) або на елементах І-НЕ (рис. 5.1, в).

Комбінаційний однорозрядний повний суматор або просто суматор (SM - Sum - сума) виконує операцію додавання двох розрядів аi, bi та перенесення сi  до цього розряду з попереднього (рис. 5.1, г).  Згідно з таблицею функції суми  si  у цьому розряді і перенесення до старшого розряду сi+1

                                (5.2)

виконуються суматором за модулем 2 та мажоритарним елементом       (рис. 5.1, д). Перетворенням (5.2) з урахуванням (5.1) дістанемо реалізацію на двох півсуматорах та елементі АБО (рис. 5.1, е).

а)

в)

д)

б)

г)

Рисунок 5.2