Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 58

У регістрі зворотного зсуву (зсуву ліворуч), наприклад, чотирирозрядного (див. рис. 7.3, б), розряди вхідного слова D = d3d2d1d0, починаючи від молодшого d0, надходять до входу послідовного введення DL, що є входом старшого розряду регістра, а зчитуються з виходу послідовного виведення  Q0, що є виходом молодшого розряду. Процеси записування і зчитування (на рис. 7.3, г) нижні шість часових діаграм) відбуваються так само, як і в регістрі прямого зсуву, але в протилежному напрямку. Проте напрямок зсуву є відносним: досить перенумерувати розряди для взаємного перетворення регістрів прямого і зворотного зсуву. Про це свідчать і часові діаграми (див. рис. 7.3, г): при зміні напрямку нумерації розрядів одного з регістрів (від старшого розряду до молодшого чи навпаки) діаграми обох регістрів збігаються. Тому й випускають регістри зсуву без поділу на два види.

Принципового значення напрямок зсуву набуває в реверсивних регістрах (див. рис. 7.3, в), в яких шляхом перемикання міжрозрядних зв’язків слово просувають у прямому або зворотному напрямку. Дійсно, при керувальному сигналі S = 1 пристрій перетворюється на регістр прямого зсуву (див. рис. 7.3, а), а при S = 0 – на регістр зворотного зсуву (див. рис. 7.3, б).

7.1.2.2  Різновиди регістрів зсуву,  їх макрофункції  і мегафункція. Основні різновиди стандартних ІС серії 74 (макрофункції з ідентифікаційними номерами 1...5), спеціалізована макрофункція програмного комплекту (символ 6) та мегафункція (символ 7) наведено на рис. 7.4.

1)

3)

4)

2)

5)

6)

7)

Рисунок 7.4

У регістрах зсуву обов’язковими є входи послідовного (serial) введення SER і синхровхід CLК, часто застосовують також входи передустановлення: CLR – скидання та LD (STLD, LDST, load) – попереднього завантаження даних у паралельному коді. Запровадженням різних входів та виходів з поєднанням властивостей паралельних і послідовних регістрів утворюють комбіновані і багатофункціональні регістри.

Класичний (з послідовним введенням і послідовним виведенням) регістр зсуву (символ 1 зі входом SER=А&B) стає послідовно-паралельним (символ 2), якщо використовуються виходи всіх розрядних тригерів (Q0...Q3 на рис. 7.3, а). Після послідовного введення серією з n синхроімпульсів (n – кількість розрядів слова і регістра) слово можна зчитувати в паралельному коді (на інтервалі t1t2 рис. 7.3, г), тобто перетворити послідовний код у паралельний. Таке перетворення застосовується для передавання інформації на значну відстань у послідовному коді однодротовою лінією зв’язку (яка є не тільки ощадливою, але й більш завадостійкою) з подальшою обробкою в паралельному коді.

Для передачі інформації в однодротову лінію виконують зворотне перетворення (паралельного коду в послідовний) за допомогою паралельно-послідовного регістра (символ 3). Однорозрядним керувальним сигналом STLD перемикаються міжрозрядні зв’язки в регістрі: при STLD = 1 схема є звичайним регістром зсуву зі входом послідовного введення SER(див. рис. 7.3, а), а при STLD = 1 набуває вигляду паралельного регістра з розрядними входами AH (див. рис. 7.1, а). Рівнем сигналу CLCІН = 0 дозволяється проходження синхроімпульсівCLC на входи тригерів.

Комбінований регістр (символ 4) дворозрядним керувальним кодом S1S0 можна перетворити у паралельний з розрядними входами AD та в реверсивний зі входом прямого SRSI або зворотногоSLSI зсуву.

Універсальний регістр (символ 5) з дворозрядним керувальним кодом S1S0 виконує подібні операції, але з розширеними функціональними можливостями. По розрядних входах  AD і входу SRCLRNздійснюється відповідно паралельне завантаження або скидання, а прямий і зворотний зсув – по входах SERR та SERL. З основного регістра зсуву із синхровходом SRCLCдані можна перезаписати до вихідного паралельного регістра синхроімпульсами RCLC. Сигналом R/SN виходи регістра зсуву безпосередньо або виходи паралельного регістра підмикаються до вихідних буферів з трьома станами виходу, які сигналом GN можна переводити до третього стану або з’єднувати з шиною. На додатковому виході СASС відображається біт A або D (залежно від напрямку зсуву).