Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 72

в) вихідне коло поділь­ника частоти: повторюємо п. а, але в діалоговому вікні Insert Node вводимо в гра­фах: Node Name – ім’я ви­хідного порту, наприклад, q; Default Value – залишаємо довільне зна­чення Х (або прокруткою призначаємо потрібний стан); І/О Type – прапорець Output Pin; Node Type – вмикаємо Registered; Se­condary Inputs – прокруткою водимо Clock: clk > OK (те саме, у разі по­треби, повторюємо для інших виходів, наприклад, можна ви­вести деякі розряди або їх групи).

F Примітки:

1. Якщо потрібно виправити якесь коло, достатньо подвійним клацанням на ньому в полі заголовків викликати діалогове вікно Edit Node, таке саме, як і  Insert Node, та внести необхідні зміни.

2. Діалогове вікно створення кіл Insert Node можна викликати і іншими способами, наприклад, з контекстного меню: натиснути кнопкою В2 в полі Name або Type > Insert Node.

3. Для змінення ширини полів Name, Type, Value достатньо взятися за відповідну прямокутну кнопку вгорі та перетягнути її ліворуч або праворуч.

8.2.5.3 Відредагувати створені часові діаграми:

а) попередньо, як і для SCF-файла, визначити часовий інтервал моделювання: меню File > End Time > ввести потрібну величину, наприклад, залишити 1.0us > OK та позначити часову сітку: з меню Options викликати діалогове віконце Grid Size і ввести потрібний крок сітки, наприклад, 20.0ns > OK; зауважимо, що одиниці вимірювання (us = мкс, ns = нс) вводяться тут без пропуску після цифри, а для відображення ліній сітки на екрані слід у цьому ж меню встановити прапорець Show Grid;

б) ввести вхідні лічильні імпульси у формі меандра: клацнути в полі заголо­вків (Name, Type або Value) порт clk, рядок якого виділиться чорним, відтак натисненням інструмента Сlock (го­динник червоного кольору) вертикаль­ної панелі зліва викликати діалогове вікно Overwrite Сlock (задати тактові імпульси), в якому або залишити Star­ting Value (призначений початковий рі­вень) 0, або прокруткою змінити його на 1 та ввести Multiplied By (коефіцієнт k періоду тактових імпуль­сів), який за замовчуванням при k = 1 становить два кроки часової сітки 40.0ns; після натиснення ОК відтвориться весь рядок імпульсів;

в) ввести стани скінченного авто­мата stm: натиснути інструмент реда­гу­вання (верхня кнопка зі стрілками вер­тикаль­ної панелі ліворуч), прове­сти ку­рсором реда­гування (зі стрілками) при утри­муваній лівій кнопці миші над ді­лян­кою рядка stm до першого актив­ного (наприклад, позитивного) пере­паду тактових імпульсів, відпустити кно­пку, у діалоговому вікні Overwrite State Name (задати ім’я стану), що при цьому з’явиться автоматично, вве­сти ім’я стану, наприклад, s0, яке по натисненні ОК відобразиться на виді­леній ділянці (якщо ім’я не вміщується, відображається риска, але збіль­шенням розміру лінзою зі знаком плюс ім’я можна відтворити); відтак так само ви­ділити ділянку до наступного активного перепаду тактових імпуль­сів і ввести ім’я s1; продовжуючи, аналогічно ввести всі стани, кількість яких у даному випадку дорівнює коефіцієнту поділу частоти, наприклад, 11;

г) ввести діаграму імпульсів, яку бажано отримати на виході q подільника частоти: у нашому прикладі їхній період має бути в 11 разів більшим, ніж період вхідних імпульсів clk і складатися з півхвиль  різної  тривалості (через непарний коефіцієнт поділу), наприклад, із семи і чотирьох періодів імпульсів clk як у проекті 800ctm (оптимальний варіант цього співвідношення можна отримати шляхом порівняння складності під час моделювання). Редагуємо цю часову діаграму звичайним чином (за допомогою курсора виділенням або редагуванням та кнопок „0” і „1”).

F Примітки:

1. Часові діаграми WDF–файла є ідеалізованими, без урахування затримок в елементах схеми, бо вони лише задають бажане співвідношення між сигналами, тому всі перепади проміжних і вихідних епюр мають точно відповідати моментам зміни вхідних сигналів. В меню Options команда Snap to Grid (сумістити фронти сигналів з вертикальними лініями часової сітки) є завжди ввімкненою, тому в часовій моделі не можна розузгоджувати взаємне положення фронтів, яке може виникнути, наприклад, якщо до WDF-файла вставити скопійовану епюру з деякого SCF-файла (бо в останньому є затримки фронтів).