Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 43

F Примітка. Входи суматорів можна з’єднувати з розрядами чисел лише відповідної ваги (яка не завжди відображається на символах у назвах входів і виходів).

< Приклад: d:\max2work\tutorial\5lab\500sum.gdf, .sсf, .sym.

5.2.2.2 Скласти пороговий елемент у новому графічному файлі 5XXp_el.gdfпроекту 5XХp_el, для чого скопіювати і вставити до цього файла суматор 5XXsum.gdf (п. 5.2.2.1) і доповнити файл компаратором: 1) на логічних елементах, 2) на налаштованій макрофункції компаратора дібраного типу, 3) на налаштованій мегафункції компаратора, 4) на автоматично створеному за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager різновидімегафункції компаратора 5XXcmp.sym (п. 4.2). Відтак виконати компіляцію і моделювання та переконатися в правильності функціонування пристрою за часовими діаграмами 5XХp_el.sсf.

< Приклад: d:\max2work\tutorial\5lab\500p_el.gdf, .sсf, 500cmp.sym.

5.2.3 Засвоїти основи сумісного застосування макро- і мегафункцій у текстовому редакторі на прикладі виконання завдання п. 5.2.2 (на зразок схеми 5XXp_el.gdf (п. 5.2.2.2) з четвертим варіантом компаратора).

1) Створити новий текстовий файл 5XXpe.tdf, включити його допроекту5XХpe і ввести заголовок Title Statement (під кожним пунктом наводиться приклад варіанта 00).

TITLE "Пороговий елемент на SM і CMP";   

2) У секції Include Statement включити допроекту автоматично створений різновидмегафункції компаратора 5XXcomp.inc (п. 5.2.2.2).

INCLUDE "500cmp.inc";        

3) У секції Function Prototype Statement ввести прототипи макрофункцій суматорів (можна скопіювати з довідки Help).

FUNCTION 74183 (1cn0, 1b, 1a, 2cn0, 2a, 2b)

        RETURNS (1sum, 1cn1, 2sum, 2cn1);      

FUNCTION 7482 (a[2..1], b[2..1], c0)       

        RETURNS (sum[2..1], c2);      

4) У секції Subdesign Section повторити ім’я проекту 5XХpe та оголосити вхідні і вихідні порти.

SUBDESIGN 500pe                             

(

        x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7           :  INPUT;

        p, N[2..0]                                   :  OUTPUT;

)

5) Ввести секцію змінних Variable Section.

VARIABLE                                  

6) Вставити підсекцію Instance Declaration і подати імена зразків (через двокрапку) оголошеним у п. 2), 3) макро- і мегафункціям (для наочності у прикладі d:\max2work\tutorial\5lab\500p_el.gdf імена зразків позначено для суматорів і четвертого варіанта компаратора).

        sm1   : 74183;  sm2 : 7482;   cmp : 500cmp;

7) Викликати логічну секцію Logic Section;

BEGIN

END;              

8) Вставити до неї підсекцію Boolean Equation і рівняннями з'єднати зразки функцій між собою та з оголошеними портами INPUT і OUTPUT.

BEGIN                                     

        sm1.1cn0=x1; sm1.1a=x2; sm1.1b=x3;    

        sm1.2cn0=x4; sm1.2a=x5; sm1.2b=x6;    

        sm2.b1=sm1.1sum; sm2.b2=sm1.1cn1;        

        sm2.a1=sm1.2sum; sm2.a2=sm1.2cn1; sm2.c0=x7;

        cmp.dataa[]=(sm2.c2, sm2.sum2, sm2.sum1);

        p=cmp.ageb; N[]=(sm2.c2, sm2.sum2, sm2.sum1);

END;

8) Відтак виконати компіляцію і моделювання та переконатися в правильності функціонування пристрою за часовими діаграмами 5XХpe.sсf.

< Приклад: d:\max2work\tutorial\5lab\500pe.tdf, .sсf.

5.2.4 Засвоїти основи створення ієрархічного проекту виконанням завдання п. 5.2.2 (на зразок схеми 5XXp_el.gdf з четвертим варіантом компаратора)

5.2.4.1 Скласти пороговий елемент у новому графічному файлі 5XXhier.gdfпроекту 5XХhier (на кшталт структурної схеми), для чого вставити до цього файла символи пристроїв, створені в графічних і/або текстових файлах проектів нижчого рівня, та, у разі потреби, додаткові будь-які компоненти (примітиви, макро- чи мегафункції) і з’єднати їх між собою належним чином. Для прикладу варіанта 00 потрібно вставити створений у графічному файлі символ суматора d:\max2work\tutorial\5lab\500sum.sym (п. 5.2.2.1) та створений у текстовому файлі за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager символ компаратора d:\max2work\tutorial\5lab\ 500cmp.sym (п. 5.2.2.2), а також вхідні і вихідний порти.