Источники и историография. Атрибуты традиционного весенне-летнего цикла календарной обрядности белорусов, страница 40

55 Пашина, О. Зимние вечера: Святки и Масленица в русской деревне // Родина. –  2002. – №1. – С. 88 – 91.

56 Батяева, В. Ф. Историография материальной культуры русских Беларуси и проблемы изучения // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: сб. навук. арт. / В. Ф. Батяева. Ін-т мастац. этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы. –  Мінск: «Права і эканоміка», 2007. – С. 415 – 416.

57 Ковалёва, Р. М. Каляндарна – абрадавая песня: праблема ідэнтыфікацыі // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: сб. навук. арт. / Р. М. Ковалёва. Ін-т мастац. этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы. – Мінск: «Права і эканоміка», 2009. – С. 356 – 358.

58 Ященко, О. Г. Празднование Масленицы в городах Европейской России в конце XIX – начале XX в. / О. Г. Ященко // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VI Междун. науч. конф., Гомель, 22-23 мая 2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; ред.кол.: В.В. Кириенко [и др.]. – Гомель, 2009. – С.321 – 323.

59 Ященко, О. Г. Весенние развлечения гомельчан в начале XX века / О.Г. Ященко // Пытаннi мастацтвазнаýства, этналогii i фалькларыстыкi iмя К. Крапiвы НАН Беларусi; навук. рэд. А. I. Лакотка. – Мiнск: Права i эканомика, 2009. – Вып. 7. – С. 354 – 362.

60 Грушко, Е. А. Энциклопедия русских примет / Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. – М.: «Наука», 2004. – 384 с.

61 Шпилевский, П. М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю. – Минск: «Белорусская наука», 1992. – 251 с.

62 Киркор, А. Живописная Россия: Литовское и Белорусское Полесье / А. Киркор. – Минск: «Наука и техника», 1993. – 680 с.

63 Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов: этнографический очерк / А. Е. Богданович. – Минск: «Беларусь», 1995. – 186 с.

64 Никифоровский, Н. Я. Страничка из недавней старины города Витебска: воспоминания старожила / Н. Я. Никифоровский. – Минск: «Белорусская наука», 1995. – 149 с.

65 Сержпутоýскi, А. К. Прымхi i забабоны беларусаý-палешукоý / А. К. Сержпутоýскi. – «Вышэйшая школа», 1998. – 477 с.

66  Карскі, Я. Беларусы. – Мінск: «Навука і тэхніка», 2001. – 640 с.

67 Романов, Е. Р. Белорусский сборник 1-2: песни, пословицы, загадки  /  Е. Р. Романов. – Киев: Типография, 1885. – 468 с. [электронный ресурс] – URL http://dony.ru/book/139335-belorusskiy-sbornik-vyp-1 /  (дата обращения 28.03.2014)

Приложение А

 Песня, исполняемая на праздновании Масленицы

Масьліная, шчасьлівая,

Працягніся да Вялікадня!

Масьліная, шчасьлівая, бела вутка,

Нясі сыру, масла да ня хутка!

А хто сыру ня дае, няхай яму пагніе.

Мы на горушкі пубувалі,

Пубувалі, ай-люлі, пубувалі!

Масьлінку сустракалі,

Сырым гару набівалі,

Маслым гару палівалі,

Наша горушка катліва,

Свякровушка вуркатліва,

Іна на нас вурцала,

На горушку ні пускала.

А нам дамой ні хаціцца,

А хаціцца прыкаціцца.

Мы думалі: Масьлінка сем нядзелік,

Ажна Масьлінкі сем дзянёцкыў!

Нас Масьлінка абманіла,

На сем нядзель пыста пысыдзіла,

На белую капусту,

На горкую рэдзьку [67, с. 348].

Приложение Б

Песня, исполняемая на обряд «Зазывания весны»

Вясна-красна, 

Што ты вынесла? 

Ой! Што ты вынесла?

А я вынесла 

Чэрэпок масла. 

Чэрэпок масла,

Галава красна. 

Гаршчок сыра, 

Галава сіва. 

Усе дзевачкі 

Павыходзілі. 

Адно аднае не вывелі,

Бо ў Галечкі дзіця мала. 

Дзіця плача, 

Калыхаць хочэ. 

Гаршчок кіпіць, 

Выкіпаць хоча.

Устань, стары, 

Пакалыш дзіця, 

А я пойду 

Дэй повесную. 

Дэй повесную, 

Дэй покрасную [26, с. 95].

Приложение В

    Песня, исполняемая на обряд «Стрела»

Ой, пушчу стрялу да по ўсем сялу. 

Ой, і я лелі,— да па ўсем сялу. 

Ой, ляці, стряла, по конец сяла! 

Ой, убій, стряла, добра моладца! 

Ой, ляжыць цела, як бумага бела. 

Ой, ніхто к целу не прыступіцца. 

Прыступілася адна Йванаўна. 

Ой, узяла цела да й на ручанькі, 

Панесла цела да й да цэркаўкі.