Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 31

Додаток Д

Зразок оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фінансовий факультет

Кафедра фінансів

Допускаю до захисту:

________________________

/ зав. кафедри фінансів,

к. е. н., доц. Мартюшева Л. С. /

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

АНАЛІЗ КОШТОРИСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Спеціальність 8.050104 – фінанси

Керівник дипломної роботи,

доцент кафедри фінансів,

канд. екон. наук, доцент

/ підпис /

О. П. Коюда

Консультант з охорони праці

та техніки безпеки,

старший викладач кафедри БЖДЛ

/ підпис /

І. Ф. Шевченко

Студентка 5 курсу, 3 групи

/ підпис /

О. В. Кузьменко

Харків – 2006

Додаток Е

Приклади оформлення змісту за типовими темами дипломних робіт

Тема «Управління дебіторської заборгованістю підприємства»

Вступ

3

1. Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю

на рівні підприємства

6

1.1. Сутність, економічний зміст та вплив наявності дебіторської

заборгованості на діяльність підприємства

6

1.2. Особливості політики виробничого підприємства в проблемі управління його дебіторською заборгованістю

14

1.3. Характеристика та порівняльний аналіз сучасних методів

управління дебіторською заборгованістю підприємства

21

2. Аналіз дебіторської заборгованості АТ «СКБ «Укрелектромаш»

31

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності та

організаційно-управлінської структури підприємства, що досліджується

31

2.2. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

за окремими видами

39

2.3. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської

заборгованості підприємства

61

2.4. Аналіз рівня безнадійності дебіторської заборгованості

підприємства

71

3. Шляхи підвищення ефективності управління дебіторською

заборгованістю на АТ «СКБ «Укрелектромаш»

71

3.1. Оптимізація процесу формування дебіторської заборгованості та її погашення

77

3.2. Шляхи поліпшення використання оборотних коштів

підприємства за рахунок зниження дебіторської заборгованості

87

3.3. Використання математичних методів при прогнозуванні 

виручки від реалізації залежно від впливу розміру дебіторської

заборгованості

94

4. Охорона праці

104

Висновок

107

Перелік використаної літератури

112

Додатки

117