Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 3

Обрання теми доцільно засновувати на її значущості для розвитку економіки, наявного досвіду практичної роботи, отриманих при навчанні у вузі знаннях, інтересу до дослідження обраного напряму, рівню знань з іноземній мові та іншим чинникам.

Студенти часто прагнуть вибирати більш широкі і уникають вузьких тем, однак це не завжди правильно, оскільки роботи, присвячені широким темам, часто бувають поверховими і мало самостійними. Вузька же тема проробляється більш глибоко і детально. Спочатку здається, що вона настільки вузька, що і писати не має про що. Але за мірою ознайомлення з матеріалом це побоювання зникає і відкриваються такі сторони проблеми, про які раніше і не підозрювалося.

У період вибору теми доцільно встановити тісний контакт з викладачем кафедри, що спеціалізується на обраному напрямі дослідження, оскільки, як правило, саме цей викладач і буде в найближчому майбутньому виступати як керівник дипломної роботи.

Коли студент остаточно визначився з темою, – він повинен написати заяву на ім'я завідувача кафедри, вказавши назву теми. Якщо студент бажає працювати з конкретним керівником, він повинен усно з ним це погодити, і, в випадку згоди, вказати прізвище бажаного керівника в заяві, і отримати на заяву у нього візу «Не заперечую». Зразок заяви подано у додатку Б.

1.2.  Оформлення графіка роботи, листка-завдання і робота

                  над укладанням плану

Метою укладання завдання на роботу є виявлення задуму роботи і поставлених в ній основних проблем. Оформлення завдання на роботу вже припускає укладання плану майбутньої роботи. Приклад укладання листка-завдання на дипломну роботу наведений у додатку В.

У листку-завданні визначається термін подання закінченої роботи. Завдання на дипломну роботу є підставою для розробки плана та графіка написання роботи.

У дипломній роботі повинні бути розглянуті теоретичні і практичні аспекти теми, а також визначені напрями підвищення ефективності економічної діяльності підприємства, що досліджується. Виходячи з цього, робота складається з трьох змістовних розділів.

При укладанні плану, слід звернути увагу на назви розділів дипломної роботи. Ці назви повинні бути достатньо стислими, тобто не містити зайвої інформації. Як правило, назва розділу включає одну пропозицію. Але не слід прагнути до надмірної стислості, оскільки чим коротше заголовок, тим він ширше за своїм змістом. Не доцільно складовим елементам роботи давати назви, що співпадають з назвами питань у підручниках і навчальних посібниках. Такий підхід буде сковувати творчі можливості і створить передумови для механічного переписування цих джерел, що безумовно буде помічене керівником, завідувачем кафедри і членами ДЕК.

При укладанні плану роботи достатньо часто робляться три помилки. Перша з них – включення як назви розділу (підрозділу) формулювання, що виходить за тему, що заздалегідь припускає порушення логіки. Наприклад, в роботі «Організація безготівкових розрахунків через установи банка» один з підрозділів має назву «Загальні принципи розрахунків» (тобто розглядаються принципи не тільки безготівкових розрахунків, а розрахунків як готівкових, так і безготівкових, що здійснюються не тільки через установи банка, але і через інші кредитні організації). Друга помилка – обрання для вивчення проблем, не що розкривають тему. Третя помилка – збіг формулювань назви однієї з складових з назвою самої роботи або назви розділу і підрозділу, що веде до непотрібності всіх інших складових.

Графік написання дипломної роботи допомагає раціонально розподілити час на розробку складових елементів роботи, вчасно підготувати, оформити і подати роботу до захисту. Указаний в графіці термін подання закінченої роботи на кафедру повинен відповідати терміну, встановленому в завданні на дипломну роботу. Приклад укладання графіка написання і оформлення дипломної роботи подано в додатку Г.

Графік написання і оформлення дипломної роботи складається залежно від обраного студентом і погодженого з керівником засобу написання роботи. Можуть обиратися наступні засоби: послідовний, вибірковий або цілісний.