Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 19

Оптимізаційну частину (третій розділ) рекомендується подати у вигляді  трьох підрозділів. Обсяг викладення матеріалу по кожному підрозділу повинен бути приблизно однаковим – в межах 7-9 сторінок, оформлених згідно із загальноуніверситетськими вимогами, тобто 35 строк на аркуші.

4.2.7. Розділ з охорони праці

Даний розділ є лише нормативним і не пов'язаний з попередніми розділами. Організацію керівництва над даним підрозділом здійснює кафедра безпеки життєдіяльності людини, а керівник з охороні праці, як і основний керівник, також підписує титульний аркуш дипломної роботи.

4.2.8. Висновок

Основне призначення висновку – резюмувати зміст (підвести підсумок) роботи, вигідно підкреслити її переваги та згладити наявні недоліки. У висновку роботи викладаються положення, що характеризують ступінь розкриття теми, визначається рівень досягання мета і вирішення завдань роботи.

Висновок носить форму синтезу отриманих в роботі результатів. Цей синтез – послідовне, логічно струнке викладення отриманих висновків і їх співвідношення з метою роботи і конкретними завданнями, поставленими та сформульованими у вступі.

Саме у висновку найбільш яскраво виявляється спроможність (або неспроможність) студента ясно мислити і викладати матеріал. В цій частині роботи міститься так зване «вихідне знання», що є новим по відношенню до вхідного. Саме воно виноситься на обговорення і оцінку комісії при захисті роботи. Це вихідне знання не повинно підмінятися механічним складанням висновків в кінці підрозділів, а повинно містити логічно струнке викладення головних підсумкових результатів всієї роботи.

Рекомендований обсяг матеріалу – 4-5 сторінок, оформлених згідно із загальноуніверситетськими вимогами, тобто 35 строк на аркуші.

4.2.9. Перелік використаної літератури

У перелік використаної літератури можна включати не тільки ті джерела, що цитуються, згадуються або використовуються у роботі, але і ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи, однак таких не повинно бути більш 20% від загальної кількості джерел у переліку.

4.2.10. Додатки

У додатки необхідно винести проміжні розрахункові матеріали, фінансову і статистичну звітність, а також інші матеріали, використання яких в основної частині роботі порушує логічну стрункість викладення.

4.2.11. Графічна частина

По результатах досліджень, виконаних в процесі підготовки дипломних робіт, студенти повинні виконати графічну частину роботи: 5-8 листів графічного матеріалу формату А1 (841 х 594).

Допускається в якості альтернативи графічної частини використати роздавальний матеріал, що містить графічні ілюстрації, виконаний на листах формату А4 в тій же кількості, що і графічний матеріал (в примірниках, кратних чисельності членів Державної екзаменаційної комісії плюс один для себе).

На плакати виносяться найбільш значущі результати дослідження, на що студент посилається в процесі захисту.

Не рекомендується дублювати один до одного таблиці і рисунки з дипломної роботи, – на плакатах вони повинні бути уявлені по іншому – у більш інформаційно насиченому вигляді.

Керівник і студент повинні підписати титульний аркуш графічної частини, зразок якого поданий у додатку Ж.

Усі вищенаведені вимоги та рекомендації до структурних елементів дипломної роботи в стислому вигляді подано у табл. 1.

4.3. Мова викладення матеріалу

Дипломна робота оформлюється на державній мові. Використання російської мови допускається з дозволу завідувача кафедри (необхідно написати заяву і обґрунтувати причину).

В ході написання роботи слід звернути увагу на мову викладення матеріалу, особливо на лексику, фразеологію, морфологію, синтаксис, орфографію і пунктуацію.

Лексика і фразеологія визначаються обраною для дослідження темою. При викладенні в тексті обов'язкових вимог застосовуються слова і словосполучення: «повинен», «слід», «необхідно», «вимагається, щоб», «дозволяється тільки», «не допускається», «забороняється», «не слід». При викладенні інших положень застосовуються більш м’якіші форми – «можуть бути», «як правило», «доцільно», «при необхідності», «може бути», «у випадку» тощо.