Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 32

Продовження додатка Е

Тема «Управління оборотним капіталом підприємства»

Вступ

4

1. Поняття оборотного капіталу та стратегічні цілі управління ним на рівні підприємства

7

1.1. Обіговий капітал підприємства: характеристика його складу та особливостей кругообігу

7

1.2. Стратегічні цілі і тактичні завдання управління оборотним

капіталом

18

1.3. Характеристика показників ефективності управління

оборотним капіталом

28

2. Оцінка стану та джерел формування оборотних коштів

ВАТ «Електромашина»

39

2.1.  Характеристика фінансово-господарської діяльності

та організаційної структури підприємства, що досліджується

39

2.2. Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства

45

2.3. Аналіз наявності та ефективності використання оборотного

капіталу підприємства

55

2.4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства,

прибутковості та рентабельності

64

3. Розробка заходів щодо оптимізації структури оборотних коштів ВАТ «Електромашина»

68

3.1. Оптимізація розміру запасів готової продукції на підприємстві

68

3.2. Управління дебіторською заборгованістю як засіб

попередження кризових явищ на підприємстві

73

3.3. Прогнозування грошового потоку підприємства

83

4. Охорона праці

88

Висновок

91

Перелік використаної літератури

96

Додатки

98

Продовження додатка Е

Тема «Аналіз районного бюджету»

Вступ

4

1. Теоретико-методичні основи бюджетного процесу

9

1.1. Економічна сутність і зміст бюджетного процесу

9

1.2. Особливості порядку складання, розгляду і затвердження

місцевих бюджетів в Україні та за кордоном

20

1.3. Особливості процесу організації виконання місцевих бюджетів

30

2. Аналіз управління бюджетним процесом на місцевому рівні

43

2.1. Характеристика економічного потенціалу та бюджетного

фінансування Первомайського району Харківської області

43

2.2. Аналіз головних показників районного бюджету за 2006 р.

та порівняння їх з проектними показниками на 2007 р.

52

2.3. Аналіз виконанням районного бюджету за доходами

63

2.4. Аналіз виконанням районного бюджету за видатками

78

3. Оптимізація бюджетного процесу на районному рівні

78

3.1. Напрями вдосконалення бюджетного процесу

на районному рівні

87

3.2. Концептуальні основи та удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком території

промислового розвиненого району

97

3.3. Моделювання дохідної та видаткової частин районного

бюджету

107

4. Охорона праці

117

Висновки

121

Перелік використаної літератури

127

Додатки

135