Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 6

Кількість видань говорить про популярність книги у читачів і якості відпрацювання матеріалу. Чим більша кількість раз перевидавалася книга, тим логічніше і доступніше викладений в ній матеріал.

Анотація розміщується, як правило, на початку книги і зазвичай містить мету підготовки видання і характеристику потенційного кола читачів. На основі цих даних студент має можливість оцінити, наскільки близька книга до його досліджень.

Зміст розкриває структуру видання, дозволяє отримати інформацію про поставлені проблеми. На основі вивчення змісту необхідно визначити, яка саме частина видання буде особливо корисна для досліджень.

У вступі або передмові найбільш часто розкриваються причини аналізу проблем , що досліджуються, більш докладно розкривається мета книги.

Довідково-бібліографічний апарат дозволяє судити про обґрунтованість автором висунутих ним положень. Слід ознайомитися зі списком літератури, що подається у кінці видання, а також бібліографічні посилання у тексті. Вивчивши список літератури, можна отримати інформацію про проведені дослідження в галузі, що досліджується.

Ілюстративний матеріал у главах, що становлять інтерес дозволяє в найкоротший термін виявити основні положення проблемам, що досліджуються. Наявність рисунків, графіків, схем свідчить про високу якість проробки автором матеріалу.

Оскільки перше речення, як правило, відбиває основну мисль абзацу, то для виявлення сенсу тексту в цілому, можна прочитати тільки початкові речення абзаців. За наявності достатнього часу, матеріал що визвав  інтерес, вивчається більш уважно з необхідними позначками. При необхідності відомості можуть бути виписані або з них зняті фотокопії.

При підборі літератури ані в якому випадку не слід піддаватися спокусі зібрати якомога більше. Необхідно пам'ятати, що надлишок інформації так саме небезпечний, як і її відсутність, – чим більше буде зібрано літератури, тим більшу частку серед них будуть складати не дуже потрібні для роботи публікації.

Ознайомлення з літературою дасть можливість розібратися в найважливіших питаннях теми і розпочати планування своєї діяльності з написання роботи.

Приступаючи до написання роботи, слід з самого початку прийняти на себе, що від студента потрібна серйозна власна творча діяльність в процесі вивчення і оцінки змісту літературних першоджерел.

Мета роботи з літературою – встановити, якими є існуючі уявлення про предмет дослідження. Критерієм оцінки прочитаного є можливість використання цього матеріалу в роботі. Вивчення матеріалу припускає: ознайомлення з текстом, його осмислення, запам’ятання головних відомостей, оцінку прочитаного, синтез нових ідей, формування остаточних висновків.

Оскільки дипломна робота носить науково-практичний характер, то при вивченні літератури слід виявити дискусійні питання за темою, що вивчається. При знаходженні таких питань слід навести висловлювання ряду авторів, що настоюють на різних позиціях, дати критичну оцінку їхніх точок зору і висловити власне судження з даного питання. Викладення поглядів інших дослідників і формування власної позиції підвищують цінність роботи, сприяють більш глибокому засвоєнню обраної теми.

Основним засобом вивчення літератури є виписка цитат і приведення тез. Цитати використовуються для приведення точної думки автора. У тезах приводиться в стислому вигляді зміст вивченого матеріалу, що припускає первинну уявну обробку інформації. У наступному підготований матеріал редагується, перегруповується і, таким чином, створюється окремий фрагмент майбутньої роботи. З таких фрагментів формується «скелет» майбутньої роботи, що являє собою пов'язане і стисле викладення своїми словами обробленого матеріалу.

В результаті вивчення підібраної літератури доцільно скласти структурно-логічну схему майбутньої роботи, що являє собою схематичне відбивання взаємозв'язків її окремих частин.

2. ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ