Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 30

Продовження додатка В

Зворотна сторона:

5. Графiк виконання роботи (продовження):

№ з/п

Найменування

роздiлiв роботи

Дата закiнчення

6. Короткi методичнi вказiвки до теми ________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. Перелiк графiчного матерiалу ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Керiвник роботи_________________________________________

Дата видачi завдання ____________________________________

Завдання прийнято до виконання___________________________


Додаток Г

Форма бланку індивідуального графіка написання та оформлення

дипломної роботи

Харківський національний економічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фінансів

к.е.н., доцент Мартюшева Л.С.

 «__» _________200 _ р.

ГРАФІК НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

На тему: ______________________________________________________

студента (ки)  __ курса ___ групи__________________________________

                                                          /прізвище, ініціали/

№ з/п

Етапи виконання дипломної роботи

Термін

виконання

Відмітка

керівника про виконання

1

Підбір літератури, її вивчення і обробка. Укладання бібліографії по основним джерелам

2

Укладання плану (змісту) дипломної роботи і погодження його з керівником

3

Розробка і подання на перевірку першого розділу

4

Збір, систематизація та аналіз практичних матеріалів

5

Розробка і подання другого розділу

6

Попередній захист

7

Розробка і подання третього розділу

8

Погодження з керівником висновків і пропозицій

9

Переробка (доопрацювання) дипломної роботи у відповідності з зауваженнями і подання

10

Збір документів (довідка, відзив, рецензія)

11

Нормоконтроль

12

Подача на підпис до завідувача кафедри

13

Розробка тез доповіді для захисту

14

Захист роботи в ДЕК

_________________________

/ підпис студента /

_________________________

/ підпис керівника /